Quá trình hoạt động, Cty Cổ phần Gốm Mỹ có nhiều cố gắng trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, khai thác thị trường và hạ giá thành sản phẩm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty đã tạo được việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động.

Cty cũng thực hiện tương đối tốt việc lập báo cáo tài chính; quản lý và hạch toán doanh thu, chi phí; mở sổ sách, tài khoản kế toán, lập hóa đơn, chứng từ công tác khóa sổ; đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước cơ bản theo quy định…

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Cty tính vào chi phí tiền thuê đất trong năm không đúng theo số tiền thông báo của Cục Thuế tỉnh; hạch toán vào chi phí một số khoản chi hồ sơ, chứng từ chưa hợp lý, hợp lệ; giảm chi phí dẫn đến lợi nhuận trước thuế tăng hơn 1 tỷ đồng.

Tăng chi phí năm 2018 số tiền hơn 429,4 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm hơn 429,4 triệu đồng, do tiền thuê đất tính vào chi phí thấp hơn so với thông báo của Cục Thuế tỉnh.

Cty phải giảm chi phí trong 3 năm số tiền hơn 621,9 triệu đồng, dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2018 tăng hơn 125,2 triệu đồng.

Chưa hết, trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Cty viết hóa đơn giá trị gia tăng cho khoản chiết khấu giảm giá chưa đúng quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; chưa điều chỉnh kịp thời số thuế giá trị gia tăng đầu vào năm 2017 không đủ điều kiện khấu trừ (đến tháng 7/2018 Cty mới điều chỉnh), dẫn đến chênh lệch hơn 1,1 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ.

Đối với việc thực hiện pháp luật về lao động, Cty ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng không ghi rõ cụ thể mức lương, phụ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác của người lao động được hưởng, là chưa đúng quy định. Năm 2016, bảng lương ghi mức lương ngày để căn cứ tính lương tháng cho người lao động là không phù hợp, không đúng quy định.

Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 125,2 triệu đồng (nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Duơng) do tính thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018, Cty Cổ phần Gốm Mỹ đã nộp theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Cty chỉ đạo Phòng Kế toán thực hiện nghiêm Thông tư số 200/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán đã ban hành; nộp các khoản thuế còn nộp thiếu vào ngân sách theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2006 và Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Chấp hành nghiêm các chế tài xử lý hành vi vi phạm hành chính về thuế khi có quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ khắc phục các hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra.

Lê Phương