Theo đó, kết luận chỉ ra, đơn vị chưa hạch toán đúng theo hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/TT/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính như: các khoản tiền đi vay của tổ chức tín dụng, cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị hạch toán vào tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác, yêu cầu đơn vị hạch toán vào tài khoản 341- Vay và nợ thuê tài chính.

Tương tự, một số bút toán hạch toán chưa đúng như một số khoản chi do vi phạm về luật thuế, đơn vị lại hạch toán vào tài khoản 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp, yêu cầu hạch toán vào tài khoản 811- Chi phí khác; thu tiền cho thuê quầy, ki ốt, đơn vị hạch toán vào tài khoản 711- Thu nhập khác, yêu cầu đơn vị xuất hóa đơn khi thu tiền và hạch toán vào tài khoản 511- Doanh thu;

Năm 2017, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng, do phải giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh (hạch toán sai), dẫn đến tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp là 19,8 triệu đồng.

Mặt khác, năm 2016, 2017, 2018, đơn vị chưa thực hiện nộp thuế Tài nguyên nước theo quy định tại Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định giá tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý về kinh tế, thu hồi về ngân sách Nhà nước 118,5 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Yêu cầu kế toán đơn vị điều chỉnh số liệu trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2016, 2017, 2018, theo số liệu kiểm tra giữa Đoàn thanh tra với đơn vị và chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật kế toán hiện hành.

Bảo Anh