Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, qua kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ năm 2016 đến năm 2018 tại UBND huyện Tiên Phước cho thấy, UBND huyện đã quan tâm và chủ động ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện…

Bên cạnh đó cũng có không ít tồn tại, hạn chế như: UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn và thực hiện ứng vốn cho các nhà thầu khi chưa đủ điểu kiện thi công nhưng không thu hồi đã tạo điều kiện cho các nhà thầu chiếm dụng vốn của Nhà nước.

UBND huyện cho Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Kim Thiên Phú tạm ứng số tiền hơn 23,9 tỷ đồng của công trình Đài Truyền thanh huyện Tiên Phước; khu di tích cụ Huỳnh; đường từ quốc lộ 40B - Cụm Công nghiệp Tài Đa giai đoạn 2), khi chưa có mặt bằng, chưa triển khai thực hiện giai đoạn 1 đã cho ứng vốn giai đoạn 2 (Trường mầm non Tiên Kỳ giai đoạn 1 và 2).

Ngoài ra, UBND huyện còn tạm ứng vốn cho Công ty Cổ phần Tân Tiến Chu Lai 600 triệu đồng để xây dựng Trường mầm non Tiên Thọ nhưng dự án kéo dài nhiều năm vẫn không triển khai xây dựng.

Điều đáng nói, việc nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện còn khá nhiều, nhưng UBND huyện không chủ động thu hồi vốn ứng, điều tiết vốn của các công trình chưa bảo đảm điều kiện thi công hoặc hết thời hiệu bảo lãnh tạm ứng là chưa thực hiện đúng quy định về quản lý ngân sách, gây lãng phí nguồn vốn, không đáp ứng được tính tiết kiệm, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước…

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm được chỉ ra qua thanh tra.

Đối với UBND huyện Tiên Phước, chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với cơ quan kiểm soát chi và các chủ đầu tư giúp UBND huyện thực hiện rà soát việc tạm ứng vốn và thu hồi vốn đầu tư của các công trình chưa đảm bảo điều kiện thi công; tham mưu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành các công trình theo đúng quy định.

Chỉ đạo các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện việc ứng vốn theo đúng, quy định pháp luật; UBND huyện cần có biện pháp thực hiện tôt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để đảm bảo mặt bằng phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án.

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND xã Tiên Thọ giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục thực hiện công trình Đập suối Kỷ theo đúng thiết kế để đảm bảo hiệu quả công trình, tránh gây lãng phí vốn ngân sách Nhà nước.

Đối với các công trình giao thông nông thôn đề nghị UBND huyện Tiên Phước giao cho các UBND xã làm chủ đầu tư, lập dự toán vật liệu, nhân công đúng theo quy định; thực hiện ký kết hợp đồng và thanh toán với các đơn vị cung cấp vật tư theo đúng hợp đồng kinh tế.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với cá nhân, tập thể đã để xảy ra sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư XDCB, các nguồn thu khác và trong công tác thực hiện đầu tư XDCB được Thanh tra tỉnh chỉ ra…

Đối với việc xử lý về kinh tế, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND huyện Tiên Phước chấn chỉnh số tiền 346,9 triệu đồng do sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí, sử dụng nguồn thu bán hồ sơ mời thầu tại Ban Quản lý Đầu tư xây dựng (BQL ĐTXD) huyện; sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn thu từ thẩm tra các dự án XDCB hoàn thành tại Phòng Tài chính huyện Tiên Phước…

Thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, tổng số tiền sai phạm hơn 2,5 tỷ đồng do sai phạm trong quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tại BQL ĐTXD huyện và sai phạm trong thanh, quyết toán khối lượng XDCB hoàn thành; thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước huyện Tiên Phước tiền tạm ứng vốn đầu tư cho một số nhà thầu hơn 24,8 tỷ đồng.

BQL ĐTXD huyện có trách nhiệm thu hồi số tiền 359,2 triệu đồng do tạm ứng kéo dài qua nhiều năm chưa hoàn ứng.

Phòng NN&PTNT huyện có trách nhiệm giảm trừ khối lượng quyết toán công trình Trạm bơm Vực Mít số tiền 78,5 triệu đồng của Cty Cổ phần Tân Tiến Chu Lai; Đập suối Kỷ số tiền 95,9 triệu đồng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Quang Cương (Cty Quang Cương); thu hồi nộp ngân sách huyện Tiên Phước số tiền 57,3 triệu đồng của Ctỵ Quang Cương do thanh toán vượt khối lượng nghiệm thu đợt 1 để tiếp tục thực hiện công trình Đập suối Kỷ.

UBND xã Tiên An có trách nhiệm giảm trừ khối lượng quyết toán công trình cầu Vực Giỏ số tiền 18,7 triệu đồng (giá trị trước thuế) đối với Cty Cổ phần Xây dựng Toàn Tiên….

Lê Phương