Theo kết quả kiểm tra, UBND huyện Hoài Đức có ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường, có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường do UBND thành phố và UBND cấp huyện ban hành.

Tuy nhiên, UBND huyện Hoài Đức chưa nghiêm túc trong triển khai các kế hoạch về bảo vệ môi trường của UBND thành phố như chưa thực hiện chế độ báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố định kỳ hàng tháng, chưa có báo cáo một số tháng, không thực hiện nhiều báo cáo về môi trường.

UBND huyện Hoài Đức tiếp tục bị phát hiện vi phạm về công tác đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. 21 trường hợp cấp xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường không đúng thời hạn. Công tác hậu kiểm đối với các cơ sở đã được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường chưa được UBND các quận, huyện xem trọng, tỷ lệ các cơ sở được hậu kiểm còn thấp.

UBND huyện Hoài Đức chưa thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014: Chưa thực hiện điều tra, thống kê, lập danh sách làng nghề, làng nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề trên địa bàn; chỉ đạo xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với cơ sở sản xuất trong làng nghề không thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không đảm bảo khoảng cách đối với khu dân cư.

UBND huyện Hoài Đức buông lỏng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn, không kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp. Ảnh: Internet

Trên địa bàn huyện Hoài Đức có 8 cụm công nghiệp, 481 cơ sở sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND các cấp đối với các cụm công nghiệp còn nhiều tồn tại, hạn chế. 

UBND huyện Hoài Đức buông lỏng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn, không kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp. 8 cụm công nghiệp trên địa bàn đều chưa thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Tại lĩnh vực xây dựng, UBND huyện Hoài Đức chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn. Quá trình thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về xây dựng, UBND huyện Hoài Đức không kiểm tra tính pháp lý, tính hợp lệ của hợp đồng và đơn vị vận chuyển phế thải xây dựng, không kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của chủ đầu tư trong Kế hoạch bảo vệ môi trường. Hầu hết các chủ đầu tư không chấp hành, không gửi hồ sơ môi trường kèm theo thông báo khởi công theo quy định nhưng UBND các cấp chưa có biện pháp xử lý khắc phục.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND huyện Hoài Đức không lập biên bản vi phạm hành chính, không xử lý vi phạm khi phát hiện hành vi vi phạm đối với 5 trường hợp.

Thanh tra thành phố xác định, trách nhiệm trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý về môi trường tại một số lĩnh vực thuộc về Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện phụ trách về lĩnh vực môi trường và kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Kinh tế huyện.

Thanh tra thành phố Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế về ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường cũng như các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng trên địa bàn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hoàng Long