Các khoa tự ký duyệt bệnh án

Kết quả thanh tra việc thực hiện quy chế tại bệnh viện cho thấy, các bệnh án được kiểm tra đã đưa vào lưu trữ nhưng chưa đóng dấu của bệnh viện vào bệnh án. Đặc biệt, lãnh đạo bệnh viện không ký duyệt bệnh án mà giao cho các khoa tự ký duyệt.

Tại một số bệnh án còn có tình trạng viết ngoáy, viết tắt hoặc chưa ghi chép đầy đủ các thủ tục hành chính, như: Ngày, giờ vào viện và vào khoa, các chỉ số: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, giờ mổ, diễn biến bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện còn dùng bút xóa để tẩy, xóa nhiều chỗ trong bệnh án và trong tờ chỉ định xét nghiệm, thậm chí một số bác sỹ chỉ ký mà không ghi rõ họ tên (cụ thể như tại Bệnh án có mã 16251630, 17265808, 17217168, 17267273…).

Tại một số bệnh án người bệnh có phẫu thuật, bác sỹ điều trị có ghi chỉ định xét nghiệm trong tờ điều trị nhưng không có tờ chỉ định và kết quả xét nghiệm huyết học, hóa sinh dán trong bệnh án (Bệnh án có mã 17142709, 17127672, 17129038, 17136162…).

Ghi chép trong biên bản hội chẩn còn sơ sài, không ghi ngày, tháng, năm hội chẩn; không có tên các bác sỹ tham gia hội chẩn; chưa đầy đủ chữ ký của người chủ trì và các thành viên tham gia hội chẩn. Bệnh án người bệnh tử vong đã đưa vào lưu trữ nhưng chưa đóng dấu giáp lai giữa các trang trong bệnh án theo quy định.

Kiểm tra công tác chống nhiễm khuẩn và quản lý chất thải y tế, kết luận thanh tra chỉ rõ, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thiếu Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận kèm theo cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại mục c Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015.

Thanh tra việc thực hiện chính sách của pháp luật về bảo hiểm y tế cũng cho thấy, năm 2017, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) ký phụ lục hợp đồng và chuyển phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh viện chậm. Ngày 8/6/2017 ký Phụ lục 1; ngày 25/7/2017 ký Phụ lục 2; tuy nhiên đến ngày 9/10/2018 bệnh viện mới nhận được 2 phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017.

Năm 2017, cơ quan BHXH chưa thực hiện đúng thời gian và số lần giám định theo hợp đồng đã ký, giám định Quý I, II, III/2 lần/năm và đưa ra số liệu từ chối thanh toán xét nghiệm CK-MB; xét nghiệm đông máu khi đã chốt biên bản thanh quyết toán Quý I, II/2017.

Tiến hành kiểm tra hồ sơ bệnh án thực tế cho thấy, 6/12 hồ sơ ngoại trú xuất toán năm 2017, BHXH xuất toán xét nghiệm HbA1C chưa hợp lý; 3/20 hồ sơ điều trị nội trú năm 2017 chỉ định xét nghiệm CK-MB chưa hợp lý; 3 hồ sơ chỉ định xét nghiệm CK-MB hợp lý nhưng BHXH vẫn xuất toán với lý do thiếu mã bệnh trên bảng kê mẫu 02/BV. Hồ sơ ngoại trú chưa lưu phiếu chỉ định xét nghiệm.

Tại thời điểm thanh tra, Khoa Dược Bệnh viện đã và đang triển khai pha chế dung dịch Lugol 1% để phục vụ điều trị nội trú của bệnh viện, phòng pha chế chưa được trang bị tủ hốt.

1 người ký nhận hơn 1,9 tỷ đồng tiền tết cho cả khoa/phòng

Trong quá trình triển khai gói thầu, một số công việc như phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu, tổ chức đóng thầu, mở thầu không được giao cụ thể cho bộ phận chuyên môn làm đầu mối giúp việc (tại Quyết định số 476/QĐ-BVNTTW ngày 17/4/2017 về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu gói thầu mua hóa chất sát khuẩn và hóa chất khác năm 2017 của Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tổ chuyên gia xét thầu được giao nhiệm vụ đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu).

Bệnh viện chưa ban hành Quyết định quy định một số chế độ phụ cấp thủ thuật đặc thù làm căn cứ để chi trả định mức phụ cấp thủ thuật theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTG ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, bệnh viện chưa xây dựng phương án giá dịch vụ y tế áp dụng cho hoạt động liên doanh liên kết Hệ thống X-quang kỹ thuật số DR1F-2000 tại cơ sở Tứ Hiệp. Giá dịch vụ y tế chưa có các chi phí sau: Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản đóng góp của người lao động để quản lý và thực hiện nhiệm vụ; chi phí về điện, nước và các phí hậu cần trực tiếp khác; chi phí để bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tài sản… để làm căn cứ cho Giám đốc Bệnh viện quyết định mức thu theo quy định tại điểm 4 Mục IV Thông tư số 15//2007/TT-BYT ngày 12/12/2007.

Đặc biệt, tại thời điểm thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện phiếu chi số 854 ngày 23/5/2017 thanh toán tiền sinh nhật cho cán bộ, công nhân viên Quý II với số tiền hơn 50 triệu đồng; Phiếu chi số 2341 ngày 25/12/2017 chi thưởng Tết Dương lịch năm 2017 cho các đơn vị trong Bệnh viện với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Trong khi đó, chứng từ kèm theo có chữ ký nhận tiền của 1 người (ký nhận thay cho cả khoa, phòng) mà không có chữ ký nhận tiền của từng cá nhân tại các đơn vị.

Ngoài ra, năm 2017, Bệnh viện chưa thực hiện rà soát quy hoạch chức danh lãnh đạo, khoa/phòng; chưa xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng để triển khai tại đơn vị, chưa báo cáo về bộ phận thường trực phòng, chống tham nhũng của Bộ Y tế. Bản kê khai tài sản thu nhập, người nhận bản kê khai có ký tên nhưng không ghi rõ họ tên.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Nội tiết Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy chế bệnh viện và các quy chế chuyên môn tại các khoa, phòng. Đồng thời chấn chỉnh và khắc phục tồn tại về quy chế hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc, quy chế giải quyết người bệnh tử vong, quy chế hội chẩn và quy chế chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương chủ động phối hợp với BHXH TP Hà Nội trong việc xây dựng hợp đồng, phụ lục hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế… Nghiên cứu xây dựng và ban hành quyết định quy định một số chế độ phụ cấp thủ thuật đặc thù tại bệnh viện làm căn cứ để chi trả định mức phụ cấp…

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cần xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. Hằng năm, tổ chức tập huấn quy tắc ứng xử cho nhân viên. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời rà soát, hoàn thiện sổ tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư, khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

Phương Anh