Kết luận chỉ ra, về công tác thanh tra, các cuộc thanh tra do Thanh tra quận thực hiện cơ bản đúng tiến độ và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ các cuộc thanh tra do Thanh tra quận thực hiện, cả 7 đoàn thanh tra không thể hiện việc lập biên bản công bố quyết định thanh tra là chưa đúng theo quy định tại Điều 26, Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Điều 22, Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Việc công khai kết luận thanh tra, Thanh tra TP chỉ ra, người ra quyết định thanh tra chưa thực hiện việc công khai kết luận thanh tra theo điểm a, Khoản 2, Điều 39 Luật Thanh tra và điểm a, Khoản 3, Điều 46, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh tra.

Mặt khác, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung TC chưa đúng theo mẫu số 06-TC (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết TC).

Bên cạnh đó, cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh nội dung TC không thực hiện việc thành lập tổ xác minh và kế hoạch xác minh nội dung TC là chưa đúng quy định tại khoản 4, Điều 9 và Điều 11 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Về PCTN, kết luận chỉ ra, một số trường hợp người có nghĩa vụ kê khai thực hiện chưa đầy đủ, chưa đúng yêu cầu, như: Khai giá trị nhà nhưng không khai giá trị đất của ngôi nhà, có trường hợp không kê khai tổng thu nhập hoặc chỉ kê thu nhập của bản thân mà không kê khai tổng thu nhập của vợ và chồng; người nhận bản kê khai chưa ký vào từng trang của bản kê khai và thực hiện lưu trữ còn thiếu một số bản kê khai cùng hồ sơ cán bộ theo quy định như tại UBND phường Thạc Gián, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận…

Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND quận Thanh Khê chỉ đạo các đơn vị liên quan chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót; tiếp tục chỉ đạo bộ phận liên quan hướng dẫn cho người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai đầy đủ, đúng quy định của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KNTC, PCTN trên địa bàn quận. Trong đó, chú trọng quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật TC năm 2018 và Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn quận; triển khai, sử dụng “Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh và PCTN trên địa bàn TP Đà Nẵng”, khi TP có chủ trương triển khai nhân rộng trong thời gian tới.

Nguyễn Điểm