Kết quả thanh tra cho thấy, quá trình quản lý, sử dụng biên chế tại tỉnh Trà Vinh còn nhiều tồn tại, hạn chế: UBND tỉnh chưa phê duyệt Đề án vị trí việc làm cơ sở cho việc phân bổ kế hoạch biên chế hàng năm. Ngoài ra, các sở, cơ quan ngang sở và UBND các huyện còn sử dụng 335 viên chức làm việc của công chức. Ban Quản lý Khu kinh tế còn sử dụng 1 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngoài chỉ tiêu được UBND tỉnh giao làm công việc chuyên môn.

Tại thời điểm thanh tra việc tuyển dụng công chức, Đoàn thanh tra phát hiện có 1 trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về thời gian công tác có bằng đại học theo quy định, 2 trường hợp tại Sở Y tế chưa được chuyển ngạch phù hợp với vị trí việc làm (đến nay đã được chuyển ngạch), 57/61 trường hợp không có quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với cơ quan, đơn vị cũ (đến nay các trường hợp này đã có văn bản chấm dứt hợp đồng).

Tiến hành kiểm tra trực tiếp 356 lượt/342 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ, đa số các trường hợp được bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ nêu trên đã đáp ứng về tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tuổi bổ nhiệm và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên, 9 hồ sơ bổ nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo (bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành dành cho lãnh đạo Sở), một hồ sơ không sử dụng sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ hoặc không có sơ yếu lý lịch, không có bản kê khai tài sản, thu nhập, không có giấy chứng nhận sức khỏe tại thời điểm bổ nhiệm, hầu hết hồ sơ bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của giám đốc sở và chủ tịch UBND cấp huyện không có tờ trình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, có trường hợp hồ sơ bổ nhiệm lại không có ý kiến của cấp ủy, nhiều trường hợp chậm ban hành quyết định bổ nhiệm lại.

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Trà Vinh đã tuyển dụng không qua thi tuyển 61 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về thời gian công tác có bằng đại học theo quy định; 2 trường hợp tại Sở Y tế chưa được chuyển ngạch phù hợp với vị trí việc làm.

Ngoài ra có 57/61 trường hợp không có quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với cơ quan, đơn vị cũ.

Trong 30 trường hợp là cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên có 9 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại thời điểm xét chuyển (đến nay, 4 trường hợp đã có chứng chỉ, 5 trường hợp đang học)...

Đặc biệt, qua kiểm tra 635 hồ sơ cán bộ tại Trà Vinh, trong đó có 72 người giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc các sở, cơ quan ngang sở; 563 người giữ chức chi cục trưởng, phó chi cục trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, cơ quan ngang sở; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện. Kết quả cho thấy đa số các trường hợp trên đã đáp ứng yêu cầu về trình độ theo tiêu chuẩn ngạch, nhưng hiện vẫn còn 73 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó, rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại nêu trên. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót.

Tỉnh tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đảm bảo đến năm 2021 tinh giản 10% số biên chế được giao năm 2015; Chấm dứt việc giao, sử dụng viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính; Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức.

UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay.  Cùng với đó lập kế hoạch cử 9 công chức bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo và các trường hợp chưa đủ chuẩn khác đi đào tạo, bồi dưỡng trong thời hạn 6 tháng.

Quá thời hạn này, nếu không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm; thu hồi các quyết định về công tác cán bộ đối với các trường hợp vi phạm không có khả năng khắc phục; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ.

Phương Anh