Kết luận thanh tra chỉ rõ, công tác tuyên truyền, tập huấn văn bản pháp luật về PCTN của bệnh viện chưa tổ chức lớp tập huấn tập trung riêng biệt, còn mang tính lồng ghép trong một số buổi giao ban tuần, giao ban tháng, sơ kết quý, 6 tháng và tổng kết năm.

Đối với việc quản lý và sử dụng các khoản kinh phí ngân sách Nhà nước cấp; các khoản thu - chi hoạt động của đơn vị, kết luận cũng cho thấy tại thời điểm thanh tra, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chưa hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2018 và lưu sổ sách kế toán theo quy định, do phần mềm kế toán bệnh viện đang được cập nhật một số chỉ tiêu tài chính được quy định theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính.

Bên cạnh đó, việc ký kết thực hiện hợp đồng liên doanh, liên kết một số thiết bị hết thời hạn hợp đồng, bệnh viện và đơn vị liên doanh chưa tiến hành thanh lý hợp đồng.

Liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2018, Thanh tra Bộ Y tế cho biết, chủ đầu tư cần lưu ý rút ngắn thời gian phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu; thời gian thông báo kết quả đấu thầu để đảm bảo thời gian đấu thầu ngắn nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà cung cấp...

Về công tác đầu tư xây dựng, kết luận thanh tra cũng nêu rõ, thời gian tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu còn chậm. Do vậy, bệnh viện cần tích cực đẩy nhanh tiến độ thời gian phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định, trình phê duyệt để rút ngắn nhất thời gian đấu thầu các gói thầu, đảm bảo tiến độ dự án. Đẩy nhanh công tác giải ngân, thanh toán, để thúc đẩy tiến độ thi công các công trình dự án xây dựng tại bệnh viện.

Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã hướng dẫn cụ thể bệnh viện và các đơn vị kiểm tra, xác minh, khắc phục những tồn tại.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp tục triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tăng cường công tác kiểm tra và giám sát hoạt động của các khoa, phòng, đơn vị thuộc bệnh viện ở các mặt hoạt động dễ phát sinh tham nhũng để phát hiện các cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính còn phức tạp hoặc có những sơ hở, dễ bị lợi dụng dẫn đến tham nhũng, lãng phí để sửa đổi, bổ sung kịp thời và thực hiện công khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, đẩy mạnh biện pháp công khai, minh bạch và các biện pháp khác nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2018 và lưu sổ sách kế toán theo quy định; thực hiện thanh lý hợp đồng đối với một số thiết bị liên doanh, liên kết hết thời hạn hợp đồng; khắc phục một số lỗi chính tả do đánh máy văn bản trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, như biên bản họp, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, tờ trình phê duyệt để làm tốt cho các lần đấu thầu tiếp theo.

Phương Anh