Thanh tra tỉnh Lai Châu đã ban hành thông báo công khai kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý kinh tế cửa khẩu và quản lý tài chính tại Ban Quản lý (BQL) Khu Kinh tế (KKT) Cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Thiếu phối hợp trong tổng hợp báo cáo

Bên cạnh những ưu điểm, kết luận cũng chỉ rõ nhiều khuyết điểm, hạn chế như: Trong công tác tổng hợp báo cáo giữa BQL KKT Cửa khẩu Ma Lù Thàng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng còn chưa có sự phối hợp chặt chẽ; theo dõi, báo cáo không đầy đủ do đó có sự chênh lệch số lượng container hàng tạm nhập, tái xuất 979 container, số liệu báo cáo gửi BQL KKT Cửa khẩu chưa chính xác thiếu 1.823 container hàng tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô với giá trị là 69.001.301 USD (Báo cáo 44/BC-KTCK ngày 07/02/2017).

Trong công tác kế toán BQL KKT Cửa khẩu còn chưa áp dụng phần mềm kế toán, việc xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ chưa thực hiện khoán vật tư văn phòng, chưa xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm được theo quy định tại Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên bộ Tài chính - Nội vụ.

Công tác kiểm soát thu phí hạ tầng còn có sai sót khi thu phí đối với 06 container hàng tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô, hợp đồng thuê trung tâm thương mại KKT Cửa khẩu Ma Lù Thàng chưa áp dụng hình thức đấu giá theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính, phê duyệt dự toán, nghiệm thu thanh toán còn sai khối lượng, đơn giá sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, dẫn đến chênh lệch số tiền 62,056 triệu đồng.

Hàng loạt kiến nghị được đưa ra

Trưởng BQL KKT Cửa khẩu Ma Lù Thàng tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, quản lý tài chính.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các phòng, tập thể, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ đối với những tồn tại, hạn chế đã nêu trên và có hình thức xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm.

Cơ quan thanh tra phát hiện và kiến nghị qua thanh tra số tiền 74,055 triệu đồng (phí hạ tầng cửa khẩu số tiền 12 triệu đồng; sửa chữa, cải tạo nâng cấp 06 công trình số tiền 62,055 triệu đồng). Trong đó: Kiến nghị thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 71,058 triệu đồng; giảm trừ thanh toán các công trình, dự án số tiền 2,997 triệu đồng. (BQL KKT Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc và đã thu nộp đầy đủ vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 71,058 triệu đồng theo Quyết định số 443/QĐ-TTr ngày 27/7/2018 của Thanh tra tỉnh).

Về công tác quản lý, Cục Hải quan Điện Biên tăng cường công tác kiểm tra công vụ tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng, chỉ đạo chấn chỉnh đối với hoạt động của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô, U Ma Tu Khoòng theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Hải quan năm 2014; Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Điện Biên cần chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng tăng cường sự phối hợp với BQL KKT Cửa khẩu và các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu, thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quyết định số 45/2013/Đ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền; Quyết định số 93/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại KKT Cửa khẩu Ma Lù Thàng; Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Nội quy Cửa khẩu Ma Lù Thàng.

BQL KKT Cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, hoàn thiện Đề án báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập BQL KKT Cửa khẩu Ma Lù Thàng cho phù hợp với quy định, đảm bảo tính pháp lý và thẩm quyền.

Tiến hành rà soát trình UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, KKT.

Đồng thời, BQL KKT Cửa khẩu Ma Lù Thàng phải thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với KKT Cửa khẩu theo Nghị định của Chính phủ, Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND, ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu; kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BQL cửa khẩu và trưởng cửa khẩu theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo sự phối hợp các lực lượng, thực hiện nghiêm Quyết định sổ 847/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Nội quy Cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Quản lý và khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng trong KKT, tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại, quản lý chặt chẽ hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua các lối mở.

Tổ chức kiện toàn công tác kế toán, triển khai, thực hiện phần mềm kế toán đảm bảo theo các chu ấn mực kế toán quy định, quản lý sử dụng có hiệu quả các tài sản được giao, thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định.