Chất lượng giải quyết đơn thư còn hạn chế

Qua thanh tra cho thấy, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn hạn chế về số lượng các hội nghị tập huấn, trong 3 năm mới tổ chức 1 hội nghị. Trong khi đó, việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực này còn ít, trong 3 năm chỉ ban hành 2 văn bản chỉ đạo, thậm chí năm 2017 không ban hành văn bản chỉ đạo nào.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND huyện chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân 2013.

Cụ thể, trong 3 năm, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp công dân định kỳ 22/72 phiên. Trong 2 năm 2016, 2017, Chủ tịch UBND huyện không thực hiện trực tiếp tiếp công dân vào các phiên tiếp dân định kỳ mà uỷ quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thay.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra rằng, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư của một số trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND 4 xã, thị trấn được thanh tra chưa nghiêm túc.

Cụ thể, xã Lão Hộ và xã Yên Lư bố trí phòng tiếp công dân chung với phòng làm việc của công chức, phần nào ảnh hưởng đến công việc và công tác tiếp dân.

7/7 phòng, ban chuyên môn chưa có nội quy tiếp công dân. 4/7 phòng, ban chuyên môn chưa mở đầy đủ sổ sách theo dõi tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư hoặc có mở sổ sách nhưng việc ghi chép sổ tiếp công dân còn sơ sài thiếu thông tin, không đầy đủ. Việc thực hiện xây dựng thông báo lịch tiếp dân định kỳ tại xã Yên Lư về thời gian còn chưa đúng quy định.

“Việc phân loại xử lý đơn thư còn nhầm lẫn giữa khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh, còn lúng túng trong xác định thẩm quyền giải quyết đối với một số vụ việc, văn bản xử lý đơn chưa thực hiện đúng theo mẫu văn bản. Trình tự, thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo theo quy định, thời gian giải quyết còn kéo dài như thiếu quyết định thụ lý, giải trình của người bị tố cáo, kế hoạch xác minh, báo cáo của thành viên, không kết luận rõ việc tố cáo đúng, sai hay đúng một phần... Công tác thiết lập lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ, khoa học, nhiều tài liệu trùng lặp, lộn xộn, không thuận tiện cho việc khai thác hồ sơ và công tác thanh, kiểm tra”, Thanh tra tỉnh xác định.

Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện còn vi phạm về thời gian giải quyết. Trình tự, thủ tục chưa đầy đủ như không có quyết định giao nhiệm vụ xác minh, không có thông báo thụ lý, không có báo cáo của thành viên tổ xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo không rõ ràng...  Chất lượng giải quyết còn hạn chế.

Chưa nghiêm túc thực hiện biện pháp ngừa tham nhũng

Đoàn thanh tra xác định, việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm của cấp xã chưa đầy đủ. Nội dung kế hoạch phòng, chống tham nhũng của UBND huyện, xã còn chung chung, chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chưa đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn chưa được quan tâm thường xuyên. Việc xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác hàng năm của UBND huyện còn muộn, vi phạm quy định. Nội dung kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác không nêu rõ cụ thể vị trí, đối tượng, đơn vị, thời gian chuyển đổi.

Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng còn thực hiện chưa nghiêm túc, có một số trường hợp công tác nhiều năm tại một vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác nhưng chưa thực hiện chuyển đổi theo quy định.

Việc công khai minh bạch trên một số lĩnh vực như tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định.

Việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập chưa tốt, nhiều trường hợp kê khai chưa đúng, không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong bản kê khai nhưng không được chấn chỉnh và kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, công tác thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu, công tác kiểm tra hướng dẫn trong thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên.

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh xác định, trách nhiệm chung đối với những thiếu sót, tồn tại được phát hiện qua thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng giai đoạn năm 2016 - 2018. Trách nhiệm liên quan thuộc Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực được phân công.

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với các phòng, đơn vị, các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm nêu trên. Chủ tịch huyện tổ chức rà soát, chấn chỉnh các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Được biết, nhiều năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị tăng cường, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó coi kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, của các cấp, các ngành và địa phương.

Thanh Hoa