Hàng loạt khoa chưa công khai danh tính người hành nghề

Kết luận nêu rõ, cả 2 đơn vị còn nhiều khuyết điểm, hạn chế, cụ thể: Chưa xây dựng và niêm yết các quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, quy trình giải quyết tố cáo, quy trình giải quyết kiến nghị, phản ánh theo quy định. Quy cách hòm thư góp ý đa số còn chưa phù họp so với quy định tại Thông tư số 2 5/2015/TT-BYT như: Không có mẫu thư góp ý theo quy định; không bố trí khu vực để mẫu thư góp ý; khe bỏ thư chưa đúng vị trí; thiếu tên cơ sở y tế và đánh số thứ tự hòm thư của đơn vị theo mẫu quy định.

Chưa thực hiện tốt việc công khai danh tính người hành nghề: Khoa Vật lý trị liệu; Khoa Khám bệnh (buồng khám sản, tiểu phẩu, X-quang; ngoại trú huyết áp tiểu đường, buồng lấy máu bệnh phẩm tại BV PHCN.

Phòng lấy máu bệnh phẩm, phòng xét nghiệm huyết học, phòng sinh hóa của Khoa Xét nghiệm; buồng siêu âm, phòng khám tai mũi họng của Khoa Khám bệnh; Phòng Siêu âm số 2, Phòng chụp X-quang, phòng chụp CT, Phòng nội soi tiêu hóa hô hấp, phòng điện tim của khoa chẩn đoán hình ảnh tại BVĐK huyện Hiệp Hòa.

Mặt khác, kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức chưa đảm bảo về nội dung, thiếu tiêu chí viên chức thuộc diện cử đi đào tạo ở các bậc học. Trong kế hoạch nội dung còn chưa cụ thể, còn nhầm lẫn về yêu cầu của việc đào tạo với trách nhiệm của các khoa, phòng.

Quy hoạch cán bộ chưa phù hợp

Bệnh viện PHCN chưa kịp thời rà soát bổ sung, điều chỉnh danh sách quy hoạch theo hướng dẫn của cấp trên và thực tế tại đơn vị; quy trình thực hiện các bước quy hoạch chưa đảm bảo, quy hoạch vào các vị trí chưa phù hợp; Giám đốc Bệnh viện chưa ban hành quyết định phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm.

Bệnh Viện Phục hồi chức năng Bắc Giang. Ảnh: Internet

Tại BVĐK huyện Hiệp Hòa chưa thực hiện quy hoạch với đối tượng là điều dưỡng, trưởng khoa; số lượng người quy hoạch cho mỗi chức danh chưa đảm bảo (tối thiểu 2 người nhưng không quá 3 người); bệnh viện có 6 phòng, 12 khoa nhưng danh sách quy hoạch cấp trưởng, phó khoa phòng năm 2017 chỉ có 9 viên chức được quy hoạch; chức danh quy hoạch chỉ ghi chung là trưởng khoa, trưởng phòng... chưa phân định rõ từng chức danh chuyên môn được quy hoạch.

Về công tác bổ nhiệm, kết luận chỉ ra, tại Bệnh viện PHCN hồ sơ còn thiếu một số thành phần như: Bản tự nhận xét của cá nhân; biên bản bỏ phiếu của cấp ủy và tập thể lãnh đạo, bản kê khai tài sản thu nhập làm theo mẫu cũ, quyết định bổ nhiệm thiếu căn cứ là văn bản quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm...; 3 trường hợp bể nhiệm trưởng khoa, phòng không xin ý kiến Sở Y tế trước khi ban hành quyết định bổ nhiệm.

Tại BVĐK huyện Hiệp Hòa có 9 viên chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý (trưởng phòng, phó khoa, điều dưỡng trưởng) chưa đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ- UBND của UBND tỉnh.

Chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức chưa đúng

Bên cạnh đó, quy trình thực hiện xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền còn chưa đảm bảo về trình tự. Quy chế còn có một số quy định chưa phù hợp về nội dung và thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị như: Việc bình xét tại Hội đồng Thi đua khen thưởng của các đơn vị còn chưa đảm bảo nguyên tắc: Thi đua trước, khen thưởng sau, cá nhân trước tập thể sau.

BVĐK huyện Hiệp Hòa thời gian ban hành quyết định công nhận còn chưa được kịp thời. BV PHCN thì để xảy ra tình trạng không thể hiện được việc tiến hành bỏ phiếu kín khi bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng; kết quả họp xét thi đua khen thưởng cuối năm chưa được thể hiện việc thông báo công khai bằng văn bản trong toàn đơn vị.

Ngoài ra, thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức còn chưa đúng theo quy định, cụ thể:

BV PHCN: Chưa thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với thủ quỹ, viên chức làm ở khoa, bộ phận hồi sức cấp cứu theo quy định; chi phụ cấp ưu đãi nghề mức 40% cho một số đối tượng chưa đảm bảo theo quy định.

BVĐK huyện Hiệp Hòa: Chi trả phụ cấp trách nhiệm 0,2 với đối tượng là điều dưỡng hành chính khoa chưa đúng với đối tượng quy định định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Chi phụ cấp độc hại mức 0,2 cho toàn bộ viên chức khoa Dược chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV. Phân công nhiệm vụ đối với nhân viên Hợp đồng 68 không đúng với vị trí việc làm quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP và nhiệm vụ ký kết trong hợp đồng lao động. BV chưa chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức thuộc biên chế trả lương của các khoa, bộ phận hồi sức cấp cứu theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu, Giám đốc BV PHCN và Giám đốc BVĐK huyện Hiệp Hòa khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tại đơn vị khi còn để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế nêu trên.

Yêu cầu Giám đốc BV PHCN ngừng chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề 40% để thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và ngừng chi trả phụ cấp chức vụ cho bà Nguyễn Thị Tâm, xem xét việc hỗ trợ thêm kinh phí khi giao nhiệm vụ cho viên chức theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Yêu cầu Giám đốc BVĐK huyện Hiệp Hòa: Ngừng chi trả phụ cấp trách nhiệm 0,2 với đối tượng là điều dưỡng hành chính khoa, xem xét việc hỗ trợ thêm kinh phí khi giao nhiệm vụ cho viên chức theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Tổ chức xét việc chi trả phụ cấp độc hại 0,2 đối với viên chức khoa Dược đảm bảo đúng đối tượng và quy định hiện hành.

Nguyễn Điểm