6 tháng đầu năm, Sở TN&MT Lai Châu đã triển khai 10 cuộc thanh tra, kiểm tra, những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu; việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Kết quả, phát hiện 11 tổ chức vi phạm với những nội dung chủ yếu là chuyển mục đích sử dụng đất không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, lấn chiếm đất đai, chậm đăng ký biến động đất đai; khai thác khoáng sản ra ngoài phạm vi diện tích; không lắp trạm cân.

Không có trường hợp thu hồi nộp ngân sách Nhà nước; tuy nhiên đã yêu cầu tổ chức có vi phạm phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp về tài nguyên và môi trường và pháp luật khác có liên quan.

Sở TN&MT Lai Châu ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 tổ chức, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 460 triệu đồng (trong đó tiền xử phạt chính là 331 triệu đồng, tiền thu lại số lợi bất hợp pháp có được hơn 138 triệu đồng); xử phạt bằng hình khác 7 tổ chức (phạt cảnh cáo); không có vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý; đã thu hơn 329 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Sở TN&MT Lai Châu Trần Văn Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm Thanh tra Sở đã thực hiện 100% số cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai theo trình tự quy định, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và đôn đốc theo dõi việc chấp hành. Các tổ chức bị xử phạt nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, không có trường hợp phải cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Qua thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; đã ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành quy định của chính sách, pháp luật của tổ chức được thanh tra.

Theo Chánh Thanh tra Sở, để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra khi xây dựng kế hoạch thanh tra bám sát theo định hướng thanh tra của bộ chuyên ngành; phân tích tình hình vi phạm qua tiếp công dân, xử lý đơn, đường dây nóng, phản ánh của báo chí và dư luận xã hội.

Kịp thời nắm tình hình việc khắc phục vi phạm của đối tượng thanh tra, đưa ra khỏi kế hoạch các cuộc thanh tra các cuộc không cần thiết; thường xuyên rà soát chồng chéo các cuộc thanh tra, kiểm tra để điều chỉnh cho phù hợp.

Phân công nhiệm vụ cho công chức đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và thưởng xuyên giám sát việc đôn đốc, khắc phục tồn tại hạn chế; kịp thời phối hợp với đối tượng thanh tra, kiểm tra để tháo gỡ khó khăn khi khắc phục…

Bùi Bình