Cụ thể, phạt tiền 85.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, cụ thể: Không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC quý 4/2020, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: BCTC quý 2/2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021, nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 31/3/2022, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/4/2022.