Thanh tra Bộ Công an:

Xử lý hành vi sai phạm theo phương châm không có vùng cấm

Cập nhật: 13/07/2019 11:37

(Thanh tra) - Qua 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Công an đã tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, dễ sai phạm, nơi có nhiều đơn thư. Đồng thời, làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ.

Xử lý hành vi sai phạm theo phương châm không có vùng cấm
Công tác thanh tra góp phần chấn chỉnh, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh (ảnh minh họa: Internet)

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đấu năm 2019 cho thấy, Thanh tra Bộ Công an tổ chức thực hiện có hiệu quả 136 cuộc thanh tra chính và thanh tra chuyên ngành đối với 806 đối tượng thanh tra, qua đó, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực công tác thanh tra. 

Thanh tra Bộ Công an đã thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn Công an các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng pháp luật; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ cao đạt 96,93%. 

Thực hiện tốt chức năng giám sát, thẩm định, xử lý thanh tra; tham mưu, làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ. 

Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ Công an chuẩn bị tốt lực lượng để triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi sai phạm theo phương châm không có trường hợp ngoại lệ, không có vùng cấm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các chuyên đề, lĩnh vực dễ dẫn đến sai phạm; tiến hành các cuộc thanh tra đúng quy định của pháp luật, kết luận thanh tra phải cụ thể hoá được trách nhiệm của đơn vị, cá nhân vi phạm.

Làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo kết luận, kiến nghị được xử lý và giải quyết dứt điểm. 

Bình An