Trong kỳ báo cáo, tỉnh Nam Định triển khai 70 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành.

Công tác tiếp dân được duy trì theo quy định, đã tiếp 980 lượt công dân (trong đó có 28 đoàn đông người), tiếp nhận và xử lý 624 đơn thư; các nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

Tỉnh đã ban hành Văn bản số 217/UBND-VP8 ngày 17/3/2021 chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Giải quyết 10/26 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 39%). Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, còn tồn đọng.

Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ban hành và triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 (Kế hoạch số 7/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh).

Trong quý II, tỉnh triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt.

Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; rà soát, tiếp tục giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo còn tồn đọng, các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, đông người theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 12/4/2019 và Công văn 203/UBND-VP8 ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh.

Tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Huyền Trịnh