Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tham mưu lãnh đạo bộ ban hành 03 kết luận thanh tra, 03 văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đối với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT.

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, yêu cầu, chỉ đạo của bộ trưởng trong tình hình mới, trong đó, tập trung các giải pháp có tính phòng ngừa từ sớm, đồng hành ngay từ đầu đối với các công trình trọng điểm của ngành.

Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (KLTT) được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tính hiệu lực của KLTT.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ GTVT đã triển khai 18 đoàn kiểm tra thực hiện KLTT, ban hành 31 văn bản đôn đốc việc thực hiện KLTT, ban hành 23 thông báo kết thúc việc theo dõi 16 KLTT đối với 27 cơ quan, đơn vị; đôn đốc đối với 36 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện 32 KLTT; thu hồi về ngân sách Nhà nước 5,078 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ GTVT đã tham mưu cho lãnh đạo bộ quyết liệt chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành, trong đó có nhiều đợt cao kiểm: Kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô khách mang biển số nước ngoài hoạt động vận tải hành khách trên lãnh thổ Việt Nam; mở đợt cao điểm kiểm tra về tải trọng phương tiện...

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, trong 06 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ GTVT đã tham mưu, tổ chức, thực hiện 04 lượt tiếp công dân, trong đó Thanh tra Bộ tiếp 04 lượt; tiếp nhận tổng số 353 đơn thư. Các đơn thư được xử lý đúng quy định pháp luật.

TQ