Trong đó, có 4 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay, đã kết thúc 2 cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực quản lý tài chính. Qua thanh tra, đã kiến nghị đơn vị hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ liên quan theo đúng quy định. Bên cạnh đó, kiến nghị họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Đồng thời, trong tháng các địa phương, đơn vị đã tiếp nhận 62 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, đơn khiếu nại 09 đơn, đơn tố cáo 9 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh 44 đơn.

Nội dung tập trung những lĩnh vực, đất đai 29 đơn; bồi thường, tái định cư 01 đơn; chế độ, chính sách 6 đơn; hành vi hành chính 6 đơn; lĩnh vực khác 20 đơn. Sau khi xem xét, phân loại nội dung đơn thư nhận được trong tổng số đơn thư, có 36/62 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và đơn nặc danh, mạo danh, chiếm tỷ lệ 58,06% tổng số đơn nhận được.

Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 26/62 đơn, chiếm tỷ lệ 41,94% tổng số đơn nhận được. Đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết là 3 đơn tố cáo, 13 đơn kiến nghị, phản ánh.

                                                                      

Hoài Nhân