UBND TP đã triển khai thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất công tại UBND các xã, phường trên địa bàn theo kế hoạch (đang tiến hành thanh tra) và thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc; việc sử dụng các nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Kết quả thanh tra chuyên đề về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn TP Hồng Ngự cho thấy, Phòng Y tế không yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện bảo lãnh tạm ứng trước khi tạm ứng hợp đồng cho nhà thầu.

Tại thời điểm thanh tra, công trình đã hoàn thành và hết thời hạn thực hiện hợp đồng nhưng Phòng Y tế và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á chưa thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Ngoài ra, việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến tiếp nhận, bàn giao vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế TP cũng chưa phù hợp với quy định…

Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ là 1 kết luận. Qua kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 tập thể.

Những tháng còn lại của năm 2022, UBND TP Hồng Ngự tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra báo cáo về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Nhật Minh