Ngành đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 126 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác trên  216 triệu đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh tiếp nhận 90 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Có 58/90 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và đơn nặc danh, mạo danh trong tổng số đơn nhận được.

Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 32/90 đơn trong tổng số đơn nhận được gồm: 05 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo và 24 đơn kiến nghị, phản ánh. Đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết là 02 đơn khiếu nại, 18 đơn kiến nghị.

CTV Hoài Nhân