Qua đó, phát hiện sai phạm 1.280,04 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.249,65 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 6 tập thể, 15 cá nhân.

Thanh tra tỉnh đang theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị sau thanh tra đối với 29 kết luận thanh tra (có 14 kết luận thanh tra của năm 2019 chuyển sang).

Về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh tiếp dân thường xuyên 1 lượt/1 vụ/1 người (trong kỳ không có công dân đăng ký lãnh đạo tiếp dân). Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 17 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thụ lý, xác minh 2 đơn tố cáo; đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 3 đơn khiếu tố. Lũy tiến đến kỳ báo cáo, đã giải quyết 8 vụ khiếu tố, đạt 88,88%.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, đã ban hành Báo cáo số 432/BC-TTBT ngày 9/4/2020 sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả trình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”…

Bảo Thạch