Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra toàn diện việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống đường nội thị thị trấn Thứa, huyện Lương Tài và Dự án Đường nội thị thị trấn Phố Mới (khu 3, khu 5, khu Đồng Dỡ) huyện Quế Võ.

Đối tượng thanh tra là UBND huyện Lương Tài, Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện Lương Tài; UBND huyện Quế Võ, Ban Quản lý Dự án huyện Quế Võ; các nhà thầu, đơn vị tư vấn tham gia thực hiện dự án và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra nhiều nội dung: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng; công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư; khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn.

Bên cạnh đó, thanh tra quá trình thi công, quản lý chất lượng công trình; giám sát, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; việc bố trí vốn, tạm ứng, thanh quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành; nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng; quyết toán hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn và các quy định khác của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Thời kỳ thanh tra là từ khi triển khai thực hiện dự án đến nay. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.

Hải Hà