Năm 2021, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt, các cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao. Nội dung các cuộc thanh tra tập trung thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng.

Năm 2021, toàn ngành đã triển khai 82 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính tại 238 đơn vị, ban hành 72 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm với tổng số tiền 9.765,1 triệu đồng và 8.501m2 đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 3.471,1 triệu đồng và 1.200m2 đất, kiến nghị khác 6.294 triệu đồng và 7.301m2 đất, đã thu 3.041,1 triệu đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai hiện 28 cuộc tại 105 đơn vị, đã ban hành 29 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm 6.059,8 triệu đồng và 4.616m2 đất.

Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành triển khai 54 cuộc thanh tra, kiểm tra, tại 105 đơn vị, phát hiện vi phạm 3.705,3 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 900,9 triệu đồng, kiến nghị 2.804,4 triệu đồng, đã thu 500,8 triệu.

Nội dung thanh tra về quản lý đầu tư xây dưng, quản lý, sử dụng đất đai; quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai 11 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng.

Năm 2021 cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tiếp 5.104 lượt công dân, giảm 676 lượt (giảm 11,6% so với cùng kỳ).

Về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, đã giải quyết dứt điểm 28/50 vụ việc đông người, phức tạp kéo dài, đã giải quyết dứt điểm 28/50 vụ việc đông người, phức tạp kéo dài, đang tiến hành phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết 22/50 vụ việc.

Trong năm, ngành Thanh tra tăng cường thanh tra trách việc thực hiện pháp luật về thanh  tra, tiếp công dân,khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của giám đốc sở và chủ tịch UBND cấp huyện, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, địa phương; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, thành phố, sở, ngành tập trung công tác  quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng; đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên khoáng sản…

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thanh tra, kiểm tra các vụ việc do chủ tịch UBND cấp tỉnh giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của sở, huyện.

Tăng cường việc điều phối hoạt động của Thanh tra tỉnh, thanh tra sở, thanh tra huyện trong phạm vi địa phương quản lý, nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

 

Q. Đông