Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết: Trong những tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh đã triển khai 14 cuộc thanh tra (giảm 12 cuộc so với cùng kỳ năm 2021), quý IV/2021 chuyển sang 4 cuộc, trong đó theo kế hoạch 12 cuộc, đột xuất 2 cuộc, đã ban hành kết luận 7 cuộc.

Qua thanh tra đã phát hiện tổng số tiền vi phạm là 4,288 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách là 1,933 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế 2,355 tỷ đồng, đã thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ là 1,915 tỷ đồng (đạt 99,06%). Đồng thời ban hành nhiều văn bản đề xuất thủ trưởng các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện kết luận. 

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch hành chính công, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được bảo đảm về trình tự, đem tới sự hài lòng cho đông đảo nhân dân nhờ các phương án xử lý thấu tình đạt lý. 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh đã đón tiếp 12 lượt với 14 công dân (giảm 12 lượt so với cùng kỳ năm 2021), tham mưu giải quyết xong 7/8 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 87,5%.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được tập trung chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. 

Cũng trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tham mưu ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng đã tổ chức hướng dẫn, tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 cho trên 40 cán bộ, công chức được giao tham mưu, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong những tháng đầu năm 2022, cơ quan thực hiện 4 cuộc thanh tra hành chính gắn với thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đối với 16 đơn vị theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Các mặt công tác khác được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với các cấp, các ngành được tăng cường, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác.

Đối với nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra thực hiện xử lý sau thanh tra đối với các vụ việc đã có kết luận, quyết định xử lý để phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tiếp tục thực hiện tốt. Công tác phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Nam Dũng