Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã có văn bản về việc giải quyết khiếu nại của 06 hộ dân trú tại chung cư 08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn gửi Thanh tra tỉnh; Sở Xây dựng nêu rõ: Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 967/TTT-P3 ngày  26 tháng 11 năm 2021 về việc đề xuất giải quyết đơn của 06 hộ dân: Văn Thị Hải, Đinh Thị Vân, Lê Thị Kim Toàn, Võ Thị Hương, Trần Thị Dung, Huỳnh Thị Minh Hà cùng trú tại chung cư 08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn, khiếu nại Quyết định số 4488/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cưỡng chế phá dỡ nhà ở chung cư dãy A2 và A3 thuộc chung cư 08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức đối thoại với 06 hộ dân nêu trên, báo cáo kết quả và dự thảo quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các quan chức  năng  liên quan rà soát, tổng hợp hồ sơ và dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo toàn bộ quá trình và diễn biến vụ việc cho Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo để làm cơ sở xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định.

Được biết, ngày 10/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 4488 về việc cưỡng chế phá dỡ nhà ở chung cư dãy A2 và A3 thuộc chung cư 08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn vì công trình nguy hiểm cấp D. Cụ thể: Theo Kết luận số 01/KL-SXD ngày 09/4/2021 của Sở Xây dựng về việc kiểm định chất lượng hiện trạng chung cư số 08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn là công trình nguy hiểm cấp D (nguy hiểm tổng thể).

Khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể (theo TCVN 9381:2012), thuộc diện phá dỡ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 99 và Khoản 1 Điều 110 Luật Nhà ở năm 2014.

Thanh Lương