Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, công chức ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có đóng góp tích cực trong việc bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đạt được trong 30 năm

Công tác thanh tra đã bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bám sát các đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh để triển khai nhiệm vụ. Do vậy, đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trên địa bàn,xử lý các sai phạm trong công tác quản lý…được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhìn chung, các kết luận thanh tra đều phản ánh trung thực, khách quan, có lý, có tình, nêu rõ bản chất, nguyên nhân của sai phạm… và được sự đồng thuận của đối tượng thanh tra.

Trong 30 năm qua, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 20.685 cuộc thanh, kiểm tra về kinh tế - xã hội. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 1.117,346 tỷ đồng; 84.697 USD; 7.768 chỉ vàng; 42 căn nhà; 62.504,432m2 đất và nhiều tài sản có giá trị khác.

Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính 14.336 tập thể, cá nhân có vi phạm, chuyển cơ quan Điều tra để xử lý hình sự 72 cá nhân; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn trả từ nguồn ngân sách Tỉnh cho doanh nghiệp số tiền 5.967.345.000 đồng; chấn chỉnh nhiều sai phạm khác góp phần cho hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức tiếp, hướng dẫn 136.160 lượt công dân; nhận và xử lý 95.669 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; giải quyết hoặc xác minh, kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết 53.651 đơn (51.178 đơn khiếu nại; 2.473 đơn tố cáo).

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thu hồi về cho Nhà nước nhiều tài sản có giá trị và phục hồi quyền lợi hợp pháp cho nhiều công dân, chấn chỉnh nhiều sai phạm, đặc biệt trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp, đòi hỏi công chức ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bản lĩnh chính trị vững vàng và có quyết tâm cao, kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Thanh tra tỉnh đã không ngừng nỗ lực tham mưu cho các cấp chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra. Công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã thu được các kết quả bước đầu, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền các cấp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn gắn liền với sự nghiệp đổi mới của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung, các thế hệ công chức ngành Thanh tra trong Tỉnh không ngừng phấn đấu, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ là nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ kỷ cương, kỷ luật, xử lý các vi phạm pháp luật, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Công tác thanh tra đã góp phần phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, thông qua đó cũng kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục nhiều bất cập, sơ hở trong thể chế, chính sách hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân ngày càng đi vào nề nếp, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, giữ gìn trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động quản lý và ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Ngành Thanh tra trong Tỉnh đã và ngày càng thực hiện tốt vai trò chủ đạo của mình trong việc tham mưu cho cấp ủy và chính quyền cùng cấp triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Các thành quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

Được ghi nhận kết quả

Qua tổng kết đánh giá công chức và bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm, kết quả 100% công chức và các tập thể Phòng đều đạt danh hiệu lao động tiến tiến, trong đó, nhiều lượt công chức được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc được Chánh Thanh tra tặng giấy khen; nhiều lượt cá nhân và tập thể tiêu biểu được Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tập thể xuất sắc, tặng bằng khen. Hàng năm 100% Đảng viên và tổ chức đảng đều được công nhận đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như Công đoàn cơ sở, Chi Đoàn thanh niên, Chi Hội Cựu chiến binh đều được công nhận là các tổ chức vững mạnh hàng năm. Kết quả tập thể cơ quan đã đạt được:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008;

- Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ năm 2005, 2008; 2013;

- Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ năm: 1993, 1994, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006; 2007; 2010; 2015;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu các năm: 1997, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm năm liền (2005-2010); Bằng khen về công tác phòng, chống tham nhũng 10 năm (2005 - 2015); Bằng khen có thành tích tốt trong công tác thanh tra 6 năm (2011 – 2017) và nhiều Bằng khen tham gia phục vụ các hoạt động khác của tỉnh.

Chính Bình