Đoàn Thanh tra do bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5 làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian 45 ngày làm việc, Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện một số dự án tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2017 - 31/12/2019. Các vụ việc phát sinh có liên quan đến nội dung thanh tra ngoài thời kỳ nếu xét thấy cần thiết vẫn thanh tra để có cơ sở kết luận.

Tại Quyết định số 122/QĐ-TTTP-P5 ngày 24/6/2020 của Chánh Thanh tra TP, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Thanh tra TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Cảnh Nhật