Đơn thư giảm, được giải quyết kịp thời

Về tiếp công dân, các cơ quan hành chính trong tỉnh Sơn La đã tiếp 1.200 lượt công dân với 1.801 người đến khiếu nại (KN), tố cáo (TC), kiến nghị, phản ánh (KNPA) với 1.165 vụ việc. Có 32 đoàn đông người với 335 người về 20 vụ việcso với cùng kỳ năm 2019 tăng 17 đoàn với 7 vụ việc.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, tranh chấp đất đai; chính sách lao động việc làm, chế độ đối với người có công với cách mạng…

Cũng qua 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 1.720 đơn, trong đó: KN 77 đơn chiếm 4%; TC 123 đơn chiếm 7%; KNPA 1.520 đơn chiếm 89%. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 233 đơn, bằng 11% (đơn KN giảm 7 đơn, TC giảm 89 đơn, đơn KNPA giảm 127 đơn).

Trong tổng số 1.720 đơn có 885 đơn đủ điều kiện xem xét, giải quyết, gồm: KN 30 đơn, TC 24 đơn, KNPA 831 đơn.

Các cấp, các ngành đã tiến hành xác minh giải quyết được 26/30 đơn KN, đạt 87%; giải quyết 20/24 đơn TC với 20 vụ việc, đạt 83%; đã xử lý, giải quyết 1.353/1.520 đơn KNPA, đạt 89%; đang giải quyết 167 đơn (chiếm 11%).

Thanh tra phát hiện sai phạm lớn

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt, tạm dừng thanh tra hoặc điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra chưa thực sự cần thiết trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19; cân đối, bố trí lực lượng để thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất được giao, đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát, loại bỏ chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tạo niềm tin và môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

6 tháng đầu năm, các cơ quan thanh tra trong tỉnh thực hiện 180 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 44% so với kế hoạch được phê duyệt, đã kết thúc 163 cuộc.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế là 391.094 triệu đồng; trong đó, sai phạm chủ yếu về thủ tục vay vốn ngân hàng với 384.000 triệu đồng, sai phạm kinh tế khác 7.094 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách 4.715 triệu; kiến nghị xử lý khác với số tiền là 386.379 triệu đồng; ban hành 84 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 53 cá nhân và 31 tổ chức với số tiền 3.024 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 163 cá nhân và 142 tổ chức.

Thu hồi ngân sách 3.538 triệu đồng sai phạm phát hiện qua thanh tra, đạt 75,04%; thu phạt vi phạm hành chính 1.439 triệu đồng, đạt 47,58%; đã tiến hành xem xét kiểm điểm trách nhiệm 144 cá nhân, đạt 88,34% và 136 tổ chức, đạt 95,77%.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Sơn La, qua 6 tháng đầu năm, các cơ quan thanh tra đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất được giao. Công tác giải quyết KN,TC, thanh tra kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng đã đạt được kết quả quan trọng,

Tuy nhiên, một số đơn vị thanh tra vẫn còn những hạn chế về việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo; một số vụ việc giải quyết chậm; một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc phân loại, xử lý đơn; một số đơn vị triển khai kế hoạch thanh tra chậm; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra ở một số ngành, địa phương chưa được chú trọng...

Cũng theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Sơn La, một số hạn chế nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ; một số vụ việc KN,TC có nhiều diễn biến phức tạp; nhiều địa phương cán bộ công chức thanh tra thường xuyên luân chuyển công tác nên cũng ảnh hưởng chung đến kết quả của ngành.

Trần Kiên