Căn cứ các tài liệu của Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 03/KH-TTr triển khai tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Nội dung thi là kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ cũng như nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tăng hiệu quả, chất lượng thực thi công vụ.

Việc tham gia cuộc thi là kết quả để xem xét, đánh giá công tác PCTN và phong trào thi đua của các cơ quan thanh tra, đề nghị các sở, ngành và các cơ quan thực hiện nghiêm túc, tích cực theo kế hoạch.

Thời gian nhận bài thi đến hết 5/10/2021. Địa chỉ nhận bài: Thanh tra tỉnh Nghệ An, số 71 đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh (qua Phòng Nghiệp vụ 4).

Xuân Thống