Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 của Sở Nội vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-SNV ngày 2/12/2021.

Đoàn thanh tra do ông Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng 4 thành viên sẽ tiến hành thanh tra đối với Ban Tôn giáo trong thời hạn 30 ngày.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2021. Khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ này.

Nội dung thanh tra gồm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xem xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Ban Tôn giáo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra; Thông tư số 06/2021/TTTTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhật Minh