Đoàn thanh tra gồm 5 người do ông Đặng Quốc Khánh, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 1 làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm tiến hành thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Xây dựng và các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở trong 2 năm 2019 và năm 2020, trừ các nội dung đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm toán.

Thời kỳ thanh tra trong 2 năm, từ ngày 1/1/2019 đến 31/12/2020, khi cần thiết đoàn thanh tra báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra các nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành để đánh giá những ưu điểm, những việc đã làm được để phát huy; những thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) và nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục. Đoàn cũng lập biên bản với đối tượng thanh tra về nội dung đã được thanh tra; báo cáo đầy đủ nội dung đã được thanh tra và đề xuất với Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Long