Những năm gần đây, việc sử dụng nước uống đóng chai càng trở nên phổ biến bởi sự tiện lợi. Thực tế cho thấy, chất lượng nước uống đóng chai có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Chất lượng nước uống đóng chai được quyết định bởi nhiều yếu tố như: Dây chuyền công nghệ; chất lượng của nước nguồn; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, bao bì chứa đựng nước; điều kiện bảo quản sản phẩm; thực hành ATTP của người sản xuất sản phẩm.

Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An đã tổ chức thanh tra ATTP đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và nước đá dùng liền trên địa bàn năm 2022; đồng thời thực hiện lấy mẫu tại các cơ sở để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm theo QCVN 6-1:2010/BYT.

Kết quả có 31/38 cơ sở đạt (chiếm 81,58%); 5/38 cơ sở vi phạm (chiếm 13,16%) và 2 cơ sở đang tạm dừng hoạt động.

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu của 22/38 cơ sở  với 22 mẫu nước uống đóng chai để kiểm nghiệm 03 chỉ tiêu vi sinh vật (e.coli, coliform tổng số, p.aeruginosa) và 2 chỉ tiêu hóa học (chì, cadimi) theo QCVN 6-1:2010/BYT.

Đối với việc lấy mẫu tại các cơ sở để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm theo QCVN 6-1:2010/BYT, có 21/22 mẫu có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm phù hợp quy chuẩn.

Kết quả: 38/38 cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATTP như: Xuất trình đầy đủ hồ sơ hành chính, pháp lý về ATTP; quy trình sản xuất một chiều; điều kiện vệ sinh cơ sở, khu vực sản xuất, bảo quản sản phẩm sạch sẽ (chiếm 100%); 02/38 cơ sở vi phạm về điều kiện cơ sở vật chất (chiếm 5,26%); 02/38 cơ sở vi phạm về thực hành nhân viên (chiếm 5,26%); 01/22 cơ sở vi phạm về chất lượng sản phẩm (chiếm 4,55%). 

Đoàn thanh tra đã tham mưu ban hành 5 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt 39.500.000 đồng và đồng thời đình chỉ hoạt động 02 tháng (kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt) của 01 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm về chất lượng sản phẩm và yêu cầu cơ sở phải thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Theo Phòng Thanh tra, Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An: Thông qua kết quả thanh tra, hầu hết các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và nước đá dùng liền đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo ATTP nên đã chú trọng hơn trong quá trình sản xuất (so với năm 2021 số cơ sở không đạt chiếm 25,27%). Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cơ sở sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đã không duy trì được điều kiện cơ sở vật chất so với thời điểm thẩm định, ý thức chấp hành các quy định pháp luật  về ATTP  của người trực tiếp tham gia vào sản xuất, chế biến chưa cao.

Xuân Thống