Phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm; kỷ luật, kỷ cương của các cán bộ, công chức, người lao động của ngành Thanh tra; tạo động lực, sức mạnh, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ, sáng kiến về cải cách hành chính… là các lĩnh vực trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính trong thời gian tới.

Xây dựng nền hành chính vững mạnh, tăng cường và đề cao tính dân chủ, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông… nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Các nội dung thi đua như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hiện đại hoá nền hành chính… được xây dựng dựa theo chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ và các đề án, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Bình Phước.

Phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành; các nội dung hoạt động phải thiết thực, mang lại hiệu quả cao, tránh hình thức, lãng phí.

Qua đó, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực và trình độ để phục vụ nhân dân, tham gia tích cực vào việc cải cách hành chính.

Đinh Mười