Trong lĩnh vực thanh tra hành chính, toàn ngành đã triển khai thực hiện 35 cuộc thanh tra (theo kế hoạch 31 cuộc, đạt 55,4% kế hoạch, 4 cuộc đột xuất). Nội dung thanh tra chủ yếu gồm việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Đến nay, đã ban hành kết luận thanh tra được 27 cuộc tại 69 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm về tiền là 31,3 tỷ đồng. Những vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản như chưa giao dự toán thu phí, chưa phân bổ hết dự toán theo quy định, thực hiện quyết toán quỹ thi đua, khen thưởng chưa kịp thời… cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, công nhận đất ở tại đô thị không theo hạn mức quy định; chia nhỏ gói thầu để mua sắm không đúng quy định, thực hiện mua sắm không đúng theo thẩm quyền… Đến nay, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 11,3 tỷ đồng, xử lý khác 20 tỷ đồng; xử lý trách nhiệm hành chính 3 tổ chức và 138 cá nhân.

Trong kỳ, toàn ngành cũng triển khai được 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN (lồng ghép với các cuộc thanh tra về kinh tế, xã hội). Trong đó, đã ban hành 11 kết luận thanh tra đối với 11 đơn vị và thực hiện kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tiếp công dân đối với thủ trưởng 64 cơ quan, tổ chức.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện một số chủ tịch UBND cấp xã không trực tiếp công dân theo lịch đã công bố do bận họp hoặc đi công tác nhưng không thông báo dời lịch tiếp công dân hoặc không có ủy quyền cho cấp phó tiếp thay, chưa ghi đầy đủ các lượt tiếp công dân của lãnh đạo, vẫn còn một vài đơn vị cấp xã nhầm lẫn giữa tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh với tiếp các trường hợp hỏi về thủ tục hành chính hoặc tranh chấp dân sự, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp liên quan đến đất đai còn chậm…

Đối với thanh tra chuyên ngành, các sở, ngành đã thực hiện được hơn 1.660 cuộc thanh, kiểm tra. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là an toàn thực phẩm; bảo vệ công trình giao thông, trật tự an toàn giao thông vận tải, kinh doanh vận tải hành khách; đầu tư công; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; khai thác thủy sản, kinh doanh phân bón… đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng; khám, chữa bệnh…

Đến nay đã ban hành kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra hơn 1.637 cuộc với 1.680 cá nhân, tổ chức. Qua công tác thanh tra chuyên ngành đã phát hiện có hơn 400 cá nhân, tổ chức vi phạm. Tổng số tiền vi phạm là 1,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1,1 tỷ đồng. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 372 quyết định đối với 44 tổ chức và 328 cá nhân. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 8,2 tỷ đồng…

Thanh tra tỉnh Tiền Giang cho biết, trong kỳ, tiến độ thực hiện đảm bảo đạt theo kế hoạch, thanh tra hành chính đạt 55,4% kế hoạch, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đạt 72,5% kế hoạch; đã khẩn trương kết luận các cuộc thanh tra còn tồn đọng năm 2021 chuyển sang do ảnh hưởng của dịch Covid-19, triển khai nghiệp vụ các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã công bố quyết định thanh tra và triển khai các cuộc đột xuất đảm bảo theo yêu cầu, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan thanh tra đã kịp thời phát hiện các vi phạm, hạn chế của đối tượng thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật được đối tượng thanh tra thống nhất, đồng tình. Từ đó,  góp phần tích cực vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của địa phương, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thấy được những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm, những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý, điều hành và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trong thực hiện pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, tổ chức được thanh tra. Đồng thời, qua công tác thanh tra, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện có hiệu quả và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Chu Tuấn