Báo cáo do Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn ký ban hành cho thấy, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch đề ra. Trong đó, 3 nhiệm vụ hiện đang thực hiện theo kế hoạch, gồm: Dự án xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) đã đề xuất và được Phó Thủ trướng Thường trực Chính phủ đồng ý về việc cho lùi tiến độ trình Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) sang tháng 12/2021; Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đã trình Chính phủ; Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, sẽ trình Chính phủ trong tháng 12/2021. Riêng nhiệm vụ xây dựng Nghị định về cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập sẽ thực hiện sau khi Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập được Chính phủ phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình Hành động của Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, nhất là Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

Về công tác thanh tra, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 5.273 cuộc thanh tra hành chính và 139.893 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua các kết luận thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 45.665 tỷ đồng và 6.878 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi 11.494 tỷ đồng và 3.378 ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 34.171 tỷ đồng và 3.499 ha đất; ban hành 99.913 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2.464 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.246 tập thể, 4.194 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 216 vụ việc, 152 đối tượng. Riêng Thanh tra Chính phủ ban hành 11 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 3.617 tỷ đồng, 2.955 ha đất; kiến nghị thu hồi 1.091 tỷ đồng và 573 ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 2.526 tỷ đồng và 2.381 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ việc.

Ban hành và triển khai thực hiện Chương trình Hành động của Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã quan tâm phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra bộ, thanh tra tỉnh đã tạm dừng nhiều cuộc thanh tra để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021.

leftcenterrightdel
 Các mặt công tác của Thanh tra Chính phủ đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 128/NQ-CP 2021 của Chính phủ

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực tại các tỉnh, thành phố lớn, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Thanh tra Chính phủ chỉ đạo sát sao, đặc biệt chỉ đạo Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.

Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 249.468 lượt với 268.054 công dân đến trình bày 249.468 vụ việc, có 2.216 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 276.905 đơn, đã xử lý 261.047 đơn, có 229.388 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong 10 tháng đầu năm 2021, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 14.462/19.789 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 40,9 tỷ đồng, 43,9 ha đất; trả lại quyền lợi cho nhiều tổ chức, cá nhân, kiến nghị xử lý 405 người.

Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ được giao kế hoạch vốn đầu tư công là 84.070 triệu đồng; số đã phân bổ cho dự án chuyển tiếp là 84.070 triệu đồng, để thanh toán nợ đọng trước ngày 01/01/2015 và các dự án mới. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2021 là 39.790 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; mở 46.707 lớp cho 3.797.705 lượt cán bộ, nhân dân; xuất bản 735.361 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngành Thanh tra tiến hành kiểm tra tại 7.533 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Công bố, công khai theo quy định của pháp luật kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời ban hành 10.264 văn bản; sửa đổi, bổ sung 2.602 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 3.173 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 181 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 85,6 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; kiểm tra việc thực hiện tại 5.741 cơ quan, tổ chức, đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm. Tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 4.554 cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Qua tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 30 vụ, 55 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Hành động của Thanh tra Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2026, nhất là các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Thanh tra Chính phủ. Trong đó bám sát diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 để có giải pháp phù hợp cho từng lĩnh vực công tác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đột xuất, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ là kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Đan Quế