Tăng cường thanh tra trách nhiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật: 27/03/2020 06:31

(Thanh tra) - Ngày 24/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã ký báo cáo về việc thực hiện kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Văn bản số 1656/VPCP-V.I ngày 4/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện của tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân; tăng cường đối thoại, tiếp công dân ngay tại cơ sở, tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài để giải quyết kịp thời, đúng qui định pháp luật.

Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương, các cơ quan, trụ sở của tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân - Nội chính), Thanh tra tỉnh và các sở, ngành có liên quan để tổ chức vận động công dân trở về  địa phương, nhất là vào các thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chấn chỉnh công các tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện nghiêm túc, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các bộ, ngành chức năng của Trung ương, của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người mới phát sinh tại địa phương, đơn vị; tránh tình trạng các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đơn vị đang giải quyết nhưng công dân khiếu nại vượt cấp.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài tại địa phương, đơn vị. Thường xuyên có báo cáo cập nhật tình hình, kết quả thực hiện, đồng thời chủ động thực hiện các giải pháp, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã qua kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 44/QĐ- UBND.TL ngày 6/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tại địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Thanh Phạm