Theo đó, về thanh tra hành chính, UBND tỉnh yêu cầu chỉ thực hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể. Các cuộc thanh tra đang được triển khai, cần khẩn trương rà soát về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung và thời kỳ thanh tra để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh (nếu có). Tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị, khẩn trương ban hành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật.

Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, cần xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng. Trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có sự đồng ý của UBND tỉnh.

Trong năm 2021, để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Công văn 970/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực để tham mưu đề xuất định hướng chương trình thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu. Đồng thời giao Thanh tra tỉnh tổng hợp, 

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung này gửi Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Xuân Thống