Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền lên đến 215.709,6 triệu đồng và 640m2 đất; kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách Nhà nước 17.618,4 triệu đồng và 640m2; kiến nghị xử lý khác với số tiền 77.224 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 3 vụ việc nghiêm trọng; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 4 tổ chức, 10 cá nhân liên quan.

Riêng Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 14 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 10 cuộc và đang dự thảo kết luận 1 cuộc.

Qua đó, phát hiện sai phạm về tài chính với số tiền 211.863,9 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 14.682,9 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 76.313,9 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra xử lý với số tiền sai phạm là 120.867 triệu đồng;

Toàn ngành Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đối với 133 kết luận thanh tra.

Trong đó, thực hiện 34 kiến nghị xử lý kinh tế thu hồi 26.643 triệu đồng, 3 kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 3 cá nhân, 2 kiến nghị xử lý đất đai đề nghị thu hồi 415.265m2 đất; 3 kiến nghị xử lý hình sự và 147 kiến nghị xử lý khác, khắc phục hậu quả trong công tác quản lý.

Trong năm, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 1.862 lượt với 1.986 người của 1.758 vụ việc. Trong đó, tiếp thường xuyên 1.687 lượt người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 175 lượt/179 người. Có 7 đoàn đông người, không có vụ tiếp công dân đông người nổi cộm nào.

Đã tiếp nhận và xử lý 7.667 đơn khiếu nại, tố cáo (KN,TC), kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại có 5.457 đơn đủ điều kiện xử lý, giải quyết. Kết quả đã xem xét giải quyết 107/122 vụ việc, đạt tỉ lệ 87,7%.

Riêng Thanh tra tỉnh Khánh Hòa bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu là 20 kỳ, tiếp thường xuyên 54 lượt/54 người/54 vụ việc.

Tiếp nhận 303 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh và đã xử lý xong 100% số đơn đủ điều kiện xử lý.  

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa được Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Ngọc phó