Thanh tra thành phố đã triển khai 31 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm 49.734 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 26.155 triệu đồng; thu hồi về ngân sách Nhà nước 15.845 triệu đồng; kiến nghị khác 23.579 triệu đồng.

Năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 278 cuộc thanh tra tại 395 đơn vị, qua đó, phát hiện sai phạm 69.698 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 31.120 triệu đồng, kiến nghị khác về kinh tế số tiền 38.578,44 triệu đồng. Đồng thời, ban hành 1.131 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 6.632,342 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 6.632,342 triệu đồng.

Trên địa bàn có 42 đơn vị thanh tra, kiểm tra, để tránh chồng chéo công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Thanh tra thành phố đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, bao gồm cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Tổng có 2.701 lượt doanh nghiệp được đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, giảm 565 cuộc so với năm 2020, bằng 82% năm 2020.

Trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm đã được phê duyệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thanh tra thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện điều chỉnh lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, giảm được 104 cuộc tại 356 đơn vị, doanh nghiệp.

Tổng số các cuộc thanh tra, kiểm tra điều chỉnh, rà soát giảm và tránh chồng chéo năm 2021 là 669 cuộc.

Về công tác đôn đốc, kiểm tra xử lý sau thanh tra, Thanh tra thành phố đã thực hiện đôn đốc 40 kết luận thanh tra theo chỉ đạo của UBND thành phố đối với các kết luận thanh tra do Thanh tra thành phố, UBND thành phố ban hành, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước với số tiền 20.772 triệu đồng và xử lý trách nhiệm 32 tập thể, 2 cá nhân bị kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Năm 2021, toàn thành phố đã tiếp 4.539 lượt với 3.594 vụ việc, giảm 24% vụ việc so với cùng kỳ năm 2020, trong đó số đoàn đông người, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 351 vụ việc, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2020. Giải quyết 313 vụ việc, trong đó 189 vụ khiếu nại, 124 vụ tố cáo, đạt tỷ lệ 89% vụ việc giải quyết.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, đề xuất giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn Hải Phòng.

Đến nay, qua rà soát trên toàn thành phố có 15 vụ việc, đã giải quyết dứt điểm 10 vụ việc, còn 5 vụ đang tiếp tục tiến hành rà soát, giải quyết.

Năm 2021, Thanh tra thành phố đã vận hành và hoàn thiện phần mềm điều hành quản lý văn phòng điện tử, thực hiện giao việc và trình duyệt, thông tin qua phần mềm quản lý đến tất cả các bộ phận thuộc Thanh tra thành phố và nối dài đến thanh tra cơ sở, không in văn bản, giao việc trên giấy, trừ văn bản phát hành đến công dân và một số cơ quan, đơn vị khác.

Trong thời gian tới, Thanh tra Hải Phòng tiếp tục nâng cấp, vận hành “Hệ thống quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn thành phố’’. Một số ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra đang được ứng dụng: Phầm mềm quản lý cán bộ công chức ngành Thanh tra, ứng dụng nhắn tin di động, phần mềm kế toán, hệ thống cơ sở dữ liệu tiếp công dân, phần mềm 1 cửa, hệ thống văn phòng điện tử trong điều hành đang được ứng dụng và triển khai khá đồng bộ.

Đồng thời, tham mưu UBND thành phố triển khai phần mềm Cơ sở Dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ triển khai.

Kim Thành