Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 1/2023, toàn ngành Thanh tra Lâm Đồng đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 39 cuộc theo kế hoạch và 13 cuộc đột xuất. Đến nay, đã kết thúc và ban hành kết luận đối với 10 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm và ban hành quyết định thu hồi số tiền 422,4 triệu đồng. Các sai phạm chủ yếu trong công tác xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng kinh phí, sử dụng ngân sách Nhà nước, thuế…

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 38 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 19 tổ chức và 63 cá nhân. Qua thanh tra, các cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 375,8 triệu đồng trên các lĩnh vực: Giao thông vận tải; nông nghiệp và phát triển nông thôn; khoa học công nghệ…

Trong kỳ, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết KNTC cũng được chú trọng. Cụ thể, toàn tỉnh đã tiếp 230 lượt công dân với 298 người được tiếp. Trong đó, tiếp thường xuyên 153 lượt/210 người, tiếp định kỳ 77 lượt/88 người, có 4 đoàn đông người/53 người. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết đơn KNTC, toàn tỉnh đã tiếp nhận 705 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 620 đơn đủ điều kiện xử lý với 75 đơn khiếu nại, 48 đơn tố cáo và 497 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền 54 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 238 đơn, tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 328 đơn.

Đặc biệt, công tác PCTN trong tháng 1 năm 2023 được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tiếp tục thực hiện Văn bản số 676/UBND-NC ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về PCTN. Thanh tra tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2023 trên địa bàn.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ…

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 do các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định...

Đáng chú ý, trong kỳ, qua công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện 2 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng, xảy ra tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Bảo Lộc và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Bảo Lộc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước không đúng quy định, hiện đang được xử lý theo quy định.

Trong tháng 1/2023, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN.

Đồng thời, quan tâm xây dựng, phê duyệt, triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2023, Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN. Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và mang tính toàn diện, tránh chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định, chất lượng giải quyết được nâng cao.

Thông qua kết quả thực hiện, đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, khắc phục chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

Ngoài những kết quả đạt được, trong tháng việc thực hiện một số quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC còn chậm.

Vũ Linh