Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện cho biết, thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố, toàn ngành Thanh tra Hải Phòng đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố triển khai công tác thanh tra thực hiện nhiệm vụ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các đoàn thanh tra tại các đơn vị đã tập trung hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp.

Các đơn vị, phòng, ban đã chú trọng đẩy mạnh đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 784 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 157 cá nhân, tổ chức có vi phạm, ban hành 157 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.334,3 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.169,3 triệu đồng.

Nội dung sai phạm qua công tác thanh tra chuyên ngành chủ yếu phát hiện liên quan đến lĩnh vực: Lao động-thương binh và xã hội, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y tế, giao thông vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị.

Ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 5 cuộc tại 11 đơn vị. Trong đó, Thanh tra thành phố triển khai 3 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại UBND các quận Đồ Sơn, Hải An, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc. Thanh tra các quận, huyện và các sở, ngành triển khai 2 cuộc, đã ban hành 2 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, kiến nghị các đơn vị khắc phục: Một số đơn vị thanh tra còn kéo dài thời gian; sổ ghi chép theo dõi tiếp công dân chưa đầy đủ, phân loại đơn còn nhầm lẫn, việc lập và quản lý hồ sơ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa bảo đảm quy định, thời hạn giải quyết một số vụ việc còn kéo dài; một số đơn vị chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm, chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa hành vi tham nhũng.

Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng tại một số địa phương, sở, ngành còn hạn chế. Tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người trên địa bàn còn chậm.

Thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra còn kéo dài. Việc đôn đốc, thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra còn hạn chế, có nội dung chưa được xử lý kịp thời.

Đoàn thanh tra đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết đối với các vụ việc đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Thanh tra, trong đó tập trung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng để góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Trong quý II năm 2022, ngành Thanh tra thành phố tiếp tục triển khai theo kế hoạch đã được thủ trưởng các đơn vị phê duyệt.

Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân định kỳ và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng quy định; công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại phải được chú trọng. Những việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo phải đảm bảo, kịp thời, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp tại các địa phương, đơn vị để góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Kim Thành