Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, ngành Thanh tra Quốc phòng đã tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm nghị quyết của Quân uỷ Trung ương, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có nhiều đổi mới trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Đáng lưu ý, năm 2020, toàn ngành đã triển khai thực hiện và hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao.

Toàn ngành đã tiến hành 354 cuộc thanh tra, trong đó 294 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành 60 cuộc; thực hiện 349 cuộc kiểm tra đối với 84 cơ quan, đơn vị về chấp hành pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế xã hội, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 72,7 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 67,7 tỷ đồng, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Gần 5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 244,135 ha đất sử dụng không đúng mục đích.

Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC; Chỉ thị số 104/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC và các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài.

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã tiếp 21.647 lượt/21.959 người, tiếp nhận và xử lý 4.991 đơn, trong đó 3.315 đơn thuộc thẩm quyền. Giải quyết 489 đơn KN và phản ánh, TC.

Qua giải quyết đơn phản ánh, TC đã kiến nghị thu hồ về ngân sách Nhà nước gần 16 tỷ đồng, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý 1 vụ, kiến nghị xử lý 2 tập thể và 17 cá nhân.

Đối với các đơn đề nghị, kiến nghị, hỏi tin, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã nghiên cứu, xem xét, trả lời 2.632/2.763 đơn.

Năm 2020, mặc dù tình hình KN,TC của công dân diễn biến phức tạp, song Thanh tra Quốc phòng các cấp đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp giải quyết có hiệu quả đơn thư KN,TC; chỉ đạo công tác giải quyết KN,TC đúng pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Bộ Quốc phòng quản lý Nhà nước về công tác giải quyết KN,TC trong Quân đội.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV 

Đối với công tác PCTN, ngành Thanh tra Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo 1389 các cấp trong toàn quân.

Cơ quan thanh tra các cấp đã tổ chức 90 cuộc thanh tra trách nhiệm người chỉ huy trong việc chấp hành pháp luật về PCTN. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết KN,TC, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tiếp nhận và giải quyết xong 5 đơn KN,TC về tham nhũng, qua kết quả giải quyết không có vụ việc tham nhũng phải xử lý.

Thanh tra các cấp thuộc Bộ Quốc phòng đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19…

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Thanh tra Quốc phòng được đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen...

Dự báo năm 2021 xu thế chung của thế giới, khu vực là hoà bình, hợp tác và phát triển nhưng tình hình an ninh chính trị tiếp tục có những diễn biến, thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; thảm hoạ thiên tai do biến đổi khí hậu, an ninh mạng… đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong nước, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, mạnh; yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ngày càng cao.

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Quân đội đòi hỏi ngành Thanh tra Quốc phòng phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực của hoạt động thanh tra.

Toàn ngành Thanh tra Quốc phòng sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác thanh tra. Hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất được giao; tăng cường giám sát hoạt động của đoàn thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị; quyết định xử lý sau thanh tra…

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC; Quy định số 11-QĐ-BQP cuả Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đôi thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân….

Bên cạnh đó tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC, PCTN và công tác xây dựng ngành Thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tập trung thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Thế Chiêm, Thứ trưởng Bộ quốc phòng nhấn mạnh, trong những năm qua, nhiệm vụ của Thanh tra Quốc phòng rất nặng nề, trong điều kiện tổ chức biên chế ngày càng rút gọn, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường nhưng Cơ quan Thanh tra Bộ đã tham mưu đúng, trúng và kịp thời cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận, giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nhất là những vụ việc đột xuất do Bộ trưởng trực tiếp giao nhiệm vụ.

Qua thanh tra, kiểm tra xác minh đã phát hiện những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm của một số cơ quan, đơn vị, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với tập thể, từng cá nhân ở cấp cơ sở, phát hiện các sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật kịp thời tham mưu đề xuất cho Thường vụ Quân uỷ Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng kịp thời ban hành một số nghị quyết, thông tư, văn bản để lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân nhằm nâng cao công tác xây dựng lực lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo đảm chất lượng công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện bảo đảm hậu cần kỹ thuật, quả lý đất đai bảo đảm tài sản tài chính được Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đánh giá cao.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC có nhiều chuyển biến, việc chấp hành các chế độ báo cáo, trao đổi cung cấp thông tin giữa các cơ quan tư pháp, thanh tra được thực hiện tốt.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao cơ quan tư pháp đã kết hợp tốt với cơ quan thanh tra để giải quyết các mối quan hệ làm việc. Đồng thời mong thời gian tới ngành Thanh tra Quốc phòng tiếp tục phấn đấu hơn nữa, thực hiện đúng và đầy đủ chức năng quyền hạn, nhiệm vụ mà pháp luật đã quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu đúng cho các cấp giải quyết có tình, có lý và đúng pháp luật.

Thượng tướng Lê Thế Chiêm cho biết, năm 2021 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp. Trong nước chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng được thế giới hết sức quan tâm. Đặc biệt, hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành rất quyết liệt từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, do vậy, nhiệm vụ của ngành Thanh tra ngày càng nặng nề.

“Thanh tra toàn quân tổ chức triển khai các cuộc thanh tra ở bất kỳ lĩnh vực nào, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, phải cương quyết tổ chức kiểm tra, xử lý sau thanh tra”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý.

Thượng tướng Lê Thế Chiêm đề nghị Thanh tra Quốc phòng tập trung đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ thanh tra có đủ năng lực, trình độ thực hiện các cuộc thanh tra chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó chăm lo xây dựng các tổ chức, đặc biệt là tổ chức Đảng thực sự gương mẫu, xây dựng ngành Thanh tra thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phương Anh