Cơ quan thanh tra phát hiện vi phạm 13.523 triệu đồng và 33.622 m2 đất, trong đó: Kiến nghị thu hồi 12.694,6 triệu đồng và 109 m2 đất (đã thu hồi 5.985,5 triệu đồng), kiến nghị xử lý khác 828,4 triệu đồng và 33.513 m2 đất. Qua thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 76 tập thể và 63 cá nhân.

Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Lập dự toán chưa đúng với thiết kế, việc thi công xây dựng công trình chưa đúng theo hồ sơ được duyệt; chấp hành chế độ tài chính chưa nghiêm...

Cùng thời gian, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 33 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 36 đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch; đã ban hành 29 kết luận.

Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của cấp xã các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được phong phú; việc thực hiện quy trình tiếp công dân, mở hệ thống sổ sách theo dõi việc tiếp công dân chưa bảo đảm theo quy định; việc lập sổ, quản lý và lưu trữ hồ sơ giải quyết vụ việc, đơn thư của công dân có việc chưa chặt chẽ, khoa học, gây khó khăn cho việc khai thác, sử dụng tài liệu; công tác công khai còn một số tồn tại như: Chưa thực hiện đầy đủ việc công khai kinh phí, kế hoạch đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản Nhà nước và công khai việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định...

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019.

Tỉnh ủy thành lập 02 đoàn giám sát gồm: Đoàn rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019-2020 trên địa bàn và đoàn giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh chủ trì, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kết luận số 465/KL-TTCP ngày 24/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thực hiện 464 cuộc. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược; bảo vệ thực vật, sử dụng vật tư nông nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa; chấp hành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; chính sách ưu đãi người có công, hoạt động dạy nghề, an toàn lao động; việc quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý di tích; quản lý khai thác sử dụng tài nguyên...

Qua đó, ban hành kết luận 368 cuộc đối với 1.354 tổ chức, đơn vị, cá nhân. Phát hiện 426 tổ chức, cá nhân có vi phạm (gồm 355 tổ chức và 71 cá nhân).

Về kinh tế, tổng số tiền vi phạm 17.077 triệu đồng. Số tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 16.071 triệu đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác 1.006 triệu đồng. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 400 quyết định. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 4.903 triệu đồng (đối với tổ chức 4.446 triệu đồng, đối với cá nhân 457 triệu đồng). Đến nay, đã thu hồi 13.811/16.071 triệu đồng số phải thu, đạt tỷ lệ 86%. Về quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã thu 4.854/4.903 triệu đồng số phải thu, đạt tỷ lệ 99%.

Huyền Anh