Kiến nghị xử lý hơn 377,8 tỷ đồng và hơn 100 nghìn m2 đất

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, ngành Thanh tra đã có nhiều giải pháp đổi mới trong lãnh đạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, phát triển nhanh, bền vững, hướng tới TP trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, giai đoạn 2015-2020, ngành Thanh tra Bắc Ninh đã chủ động triển khai thanh tra theo kế hoạch, tích cực thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề đột xuất, tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm, có nhiều đơn thư, khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Toàn tỉnh đã thực hiện 1.046 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 12.279 đơn vị. Qua đó, đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 377,8 tỷ đồng, trong đó thu hồi về ngân sách gần 78,6 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 22,7 tỷ đồng, xử lý khác gần 276,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hơn 102 nghìn m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính, pháp luật đối với cán bộ, công chức có vi phạm; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 5 vụ việc. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tiến hành đồng bộ, quyết liệt và có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả. Thanh tra tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc tiếp công dân, giải quyết KN,TC và kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài…

Từ năm 2016-2020, toàn tỉnh tiếp 12.829  lượt công dân (trong đó có 303 lượt đoàn đông người). Tiếp nhận 12.508 đơn; đã xem xét, giải quyết 384/463 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 82,94%. Qua đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 803 triệu đồng và hơn 55 nghìn m2 đất, trả lại cho công dân hơn 3,3 tỷ đồng và 766m2 đất; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định pháp luật 5 vụ việc.

Tập trung thanh tra trách nhiệm

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ, công tác thanh tra còn những hạn chế nhất định, một số cuộc thanh tra còn kéo dài, giải quyết KN,TC ở một số đơn vị, cơ sở còn chưa dứt điểm; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết KN, TC trong nhiệm kỳ tới, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành tập trung thanh tra trách nhiệm về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các sở, ngành và UBND các huyện, TP, thị xã. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nội dung quản lý đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính - kinh tế...

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, công tác thanh tra sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, không để trùng lắp, chồng chéo.

Các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra sẽ được nâng cao chất lượng, tính khả thi, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết KN, TC, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC tập trung giải quyết đúng pháp luật và khả thi; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc KN, TC ngay từ ban đầu mới phát sinh tại đơn vị, địa phương theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn, kết quả giải quyết đạt trên 85% vụ việc thuộc thẩm quyền.

Đáng lưu ý, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, KN, TC, nhất là các đơn vị, địa phương phát sinh nhiều đơn thư phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Trong nhiệm kỳ tới, một trong những nhiệm vụ được ngành Thanh tra chú trọng là kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; khắc phục tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách lối sống, quy tắc ứng xử của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức và người lao động.

Đặc biệt, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra có tầm, có tâm trong sáng đáp ứng tốt yêu cầu sự nghiệp cách mạng, thực sự là “tai mắt của trên, là bạn của dưới”.

Hải Hà