Quyết định cho thấy, có 2 số điện thoại tiếp nhận thông tin gồm: Số 024.39413313 (số điện thoại thứ nhất) tiếp nhận thông tin về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; số 0962.665.953 (số điện thoại thứ hai) tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chuyên ngành trong hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thông tin được tiếp nhận và xử lý trong giờ hành chính các ngày làm việc theo pháp luật về lao động.

Người được phân công trực số điện thoại tiếp nhận thông tin khi tiếp nhận thông tin phải đề nghị người cung cấp thông tin nêu rõ nội dung, họ tên, địa chi, số điện thoại liên hệ và các thông tin liên quan để làm rõ (nếu có).

Đơn vị được giao trách nhiệm tham mưu giải quyết thông tin tiếp nhận được phải thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền quy định; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Thanh tra Bộ và pháp luật về việc tham mưu giải quyết.

Từ chối tiếp nhận thông tin hoặc không xử lý thông tin trong trường hợp thông tin cung cấp không xác định được nội dung, địa điểm xảy ra vụ việc, đối tượng có liên quan.

Người cung cấp thông tin qua điện thoại Thanh tra Bộ được giữ bí mật về họ tên, địa chỉ và được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận, xử lỷ thông tin khiếu nại, tố cáo thực hiện theo pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố cáo, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định sổ 09/QĐ-TTr ngày 20/3/2015 và Quyết định số 45/QĐ-TTr ngày 21/11/2018 của Chánh Thanh tra Bộ.

TQ