Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TTCP, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm ôn lại lịch sử truyền thống ngành Thanh tra. Cách đây 77 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Ban Thanh tra đặc biệt có ủy nhiệm là đi giám sát tất cả các công việc và các nhân viên của các ủy ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ. Ngày 23/11/1945, đã đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Trong suốt 77 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mặc dù với nhiều tên gọi khác nhau nhưng cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, nhất là trong công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC); phòng, chống tham nhũng (PCTN), hoàn thiện thể chế.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết, trong thời gian qua, TTCP và ngành Thanh tra có nhiều nỗ lực, tập trung thanh tra những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm, góp phần phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm, chấn chỉnh những sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp phòng ngừa. Công tác giải quyết KN,TC có chuyển biến tích cực, trách nhiệm các cấp, các ngành được nâng lên, đã tập trung giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác PCTN có nhiều tiến bộ, nhất là xây dựng thể chế, triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, phối hợp xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, từng bước tạo được lòng tin trong nhân dân. Công tác xây dựng ngành, xây dựng nội bộ được chú trọng; những khuyết điểm, hạn chế trong thời gian qua từng bước được khắc phục; đoàn kết nội bộ, kỷ cương, kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực.

“Thành tựu 77 năm qua cũng nói lên sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra, đã trung thành, tận tuỵ, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm trong công tác”, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao 

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra cũng ý thức được rằng cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tình hình hiện nay của đất nước để có quyết tâm cao hơn, phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, làm cho hoạt động thanh tra thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, là phương thức hữu hiệu, sắc bén trong việc phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tích cực hơn nữa vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Với mục tiêu đó, Phó Tổng TTCP yêu cầu ngành Thanh tra cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể:

Tập trung triển khai Luật Thanh tra (sửa đổi), khẩn trương ban hành các nghị định hướng dẫn khi Luật Thanh tra có hiệu lực từ ngày 1/7/2023; tiếp tục hoàn thiện thể chế về thanh tra, tiếp dân, KN,TC, PCTN và những lĩnh vực có liên quan, bảo đảm hoạt động của thanh tra ngày càng hiệu quả theo hướng tập trung cao, hoàn thiện từng bước tính chuyên nghiệp.

Trong công tác thanh tra cần bám sát kế hoạch, kịp thời, thanh tra đột xuất, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực nhằm phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, bất cập trong quản lý, xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực cũng như kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp. Chú ý nâng cao chất lượng công tác thanh tra, bảo đảm kết luận thanh tra chính xác, khách quan, đúng pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 45 của Ban Cán sự Đảng TTCP; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra của TTCP và triển khai thực hiện

Trong công tác giải quyết KN,TC, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về KN,TC tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.   

Trong công tác PCTN có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn, để tạo chuyển biến rõ rệt. Chủ động, tích cực hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa nhất là công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng thời, đẩy mạnh phát hiện tham nhũng và có biện pháp kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng.

Về công tác xây dựng nội bộ, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu tập trung củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường đoàn kết, thống nhất; kiên quyết làm trong sạch, lành mạnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành. Đặc biệt, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên, bảo đảm thật sự trong sạch, có bản lĩnh, có dũng khí, vì lợi ích của chế độ, của nhân dân; tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp chỉ đạo, điều hành; tăng cường quan hệ phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác; tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển ngành Thanh tra giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến 2030 để tạo tiền đề phát triển vững chắc trong tương lai.

Để tiếp tục cống hiến và hoàn thành những nhiệm vụ cao cả trong thời gian tới, Phó Tổng TTCP kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, tiếp tục phấn đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phương Anh- Phương Hiếu