Kế hoạch nêu rõ, mục đích, yêu cầu là thông qua hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Hoạt động thanh tra phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và bám sát, đáp ứng yêu cầu của việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước về thanh tra. Hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Gắn việc thực hiện kế hoạch thanh tra với việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nội dung thanh tra

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thanh tra chuyên đề chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 (theo hướng dẫn thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ).

Thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra của UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Kế hoạch thanh tra

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại: Sở Ngoại vụ, UBND huyện Hữu Lũng, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tràng Định, UBND huyện Bắc Sơn.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Thanh tra theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2023

STT

Lĩnh vực, nội dung thanh tra

Tổ chức được thanh tra

Thời kỳ thanh tra

Thời gian thực hiện

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Sở Ngoại vụ

2020-2022

Quý I

2

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật và nhiệm vụ, kế hoạch.

UBND huyện Tràng Định

2019-2021

Quý I

3

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật và nhiệm vụ, kế hoạch.

UBND huyện Bắc Sơn

2020-2022

Quý II

4

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2019-2021

Quý II

5

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

2020-2022

Quý II

6

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

2020-2022

Quý III

7

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

UBND huyện Cao Lộc

2020-2022

Quý III

8

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật và nhiệm vụ, kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2020-2022

Quý IV

9

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

UBND huyện Hữu Lũng

2020-2022

Quý IV

10

Thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ

11

Thanh tra theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh

 

 

 

Huyền Châu