Thanh tra, kiểm tra tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động

Ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai kế hoạch thanh tra với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các cuộc thanh tra được tiến hành đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, nhất là trong hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp.

Quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc, xử lý dứt điểm tồn tại sau thanh tra, đảm bảo thu hồi tài sản thất thoát, bị chiếm đoạt.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn. Yêu cầu định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về UBND tỉnh.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, đã triển khai 75 cuộc thanh tra hành chính (62 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 13 cuộc thanh tra đột xuất) đối với 268 đơn vị (giảm 32 cuộc thanh tra nhưng tăng 107 đơn vị được thanh tra so với cùng kỳ năm 2021); ban hành 56 kết luận thanh tra. Các cuộc thanh tra tập trung chủ yếu vào lĩnh vực mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của một số doanh nghiệp trên địa bàn; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Qua thanh tra, đã xác định tổng sai phạm về tiền là 10,14 tỷ đồng (giảm 44,5% so với cùng kỳ năm 2021), kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 2,1 tỷ đồng, xử lý khác 8,04 tỷ đồng; hoàn thiện cơ chế, chính sách 2 văn bản.

Thanh tra tỉnh Lào Cai là cơ quan có kết quả thanh tra hành chính cao nhất với số tiền sai phạm phát hiện là 9,96 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách 2,02 tỷ đồng và xử lý khác về kinh tế 7,94 tỷ đồng.

Có 58 kết luận thanh tra được thực hiện đôn đốc, kiểm tra trong kỳ báo cáo, trong đó có 35 kết luận đã hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị nêu tại kết luận. Tổng số tiền phải thu hồi về ngân sách Nhà nước lũy kế là 25,53 tỷ đồng, đến thời điểm báo cáo đã thu hồi 2,03/25,53 tỷ đồng, số còn lại tiếp tục đôn đốc thu hồi là 23,5 tỷ đồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giúp doanh nghiệp trên địa bàn ứng phó với ảnh hưởng xấu của dịch bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra. Theo đó, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp; chủ động điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, góp phần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai thường xuyên tiếp công dân

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã bố trí tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (trong trường hợp bận việc đột xuất thì ủy quyền cho phó chủ tịch UBND tỉnh tham gia tiếp công dân theo lịch định kỳ).

Các buổi tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có kết nối trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố để lãnh đạo các đơn vị cùng tiếp và trả lời các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. Kết thúc phiên tiếp công dân của lãnh đạo đều ban hành văn bản chỉ đạo, giao các cấp, các ngành xem xét, giải quyết từng vụ việc. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành thực hiện tiếp công dân định kỳ 1 ngày trong tháng; các đơn vị đều xây dựng và công khai lịch tiếp dân định kỳ theo quy định. Đối với cấp huyện, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí lịch tiếp công dân đình kỳ mỗi tháng 2 ngày (thông thường vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng). Lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND cấp huyện được công khai niêm yết tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và ghi rõ trong nội quy tiếp công dân.

Đối với cấp xã, chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân 1 ngày/tuần. Tuy nhiên, hoạt động tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp xã thường diễn ra đột xuất vào các ngày khác trong tuần.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 33 đơn khiếu nại với 33 vụ việc thuộc thẩm quyền (tăng 6,45% so với cùng kỳ năm 2021). Tính đến thời điểm báo cáo, đã giải quyết 26/33 vụ việc, đạt 78,79% và bằng 100% các vụ việc phải giải quyết xong theo thời hạn quy định.

Qua giải quyết, có 7 vụ việc khiếu nại đúng, 18 vụ việc khiếu nại sai, 1 vụ việc công nhận quyết định giải quyết lần đầu. Ban hành 26 quyết định giải quyết và thực hiện xong 23/26 số quyết định giải quyết khiếu nại phải thực hiện trong kỳ. Các vụ việc chưa giải quyết xong mới phát sinh, mới có quyết định thụ lý, đang trong quá trình xác minh giải quyết. 

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngày càng đa dạng, phong phú, cụ thể và thiết thực, phù hợp với đối tượng tuyên truyền; nội dung phòng, chống tham nhũng được đưa vào giảng dạy thường xuyên tại các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh; các cấp, các ngành chấp hành tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với quy định hiện hành; cải cách hành chính đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh duy trì thực hiện đúng quy định, hiệu quả; các cấp, các ngành thực hiện tốt quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, quy chế văn hóa công sở; xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ được thực hiện nghiêm túc; kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành kịp thời; nội dung kế hoạch thanh tra năm 2022 của các cấp, các ngành đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo nội dung, tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng được các cấp, các ngành kịp thời xem xét giải quyết. 

Nam Dũng