Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 525 triệu đồng, kiến nghị khác về kinh tế trên 178 triệu đồng.

Bên cạnh đó, xử phạt vi phạm hành chính trên 44 triệu đồng và kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 333 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực, như: Đất đai, nhà cửa; chế độ, chính sách; tư pháp và một số lĩnh vực khác.

Sau khi phân loại, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 179/333 đơn; số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 154.

Đến nay, số đơn thư các ngành, các cấp đã giải quyết là 120/179 đơn; số đơn đang giải quyết là 59/179 đơn.                                                           

Hoài Nhân