Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện số tiền sai phạm trên 64 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 64 triệu đồng và kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 137 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.  

Sau khi xem xét, phân loại, có 63/137 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và đơn nặc danh, mạo danh. Số đơn thư này đã được lưu đơn, ban hành văn bản chuyển trả đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết.

Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 74/137 đơn. Đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết là 01 đơn khiếu nại, 34 đơn kiến nghị, phản ánh.
Hoài Nhân