Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện tổng số tiền sai phạm 2.398.470.325 đồng và 100 ha đất. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1.345.502.670 đồng, thu hồi về đơn vị 34.319.655 đồng, kiến nghị thu hồi 100 ha đất và một số kiến nghị xử lý khác trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Kết quả xử lý kỷ luật hành chính: Đối với tập thể, các cơ quan, đơn vị đã xử lý 182 tập thể, trong đó có 7 tập thể xử lý bằng hình thức khiển trách và 175 tập thể xử lý bằng hình thức rút kinh nghiệm. Đối với cá nhân, các cơ quan, đơn vị đã xử lý 491 cá nhân bằng các hình thức: Cảnh cáo 4 cá nhân, khiển trách 17 cá nhân và rút kinh nghiệm đối với 470 cá nhân.

Trong công tác tiếp công dân: Trong 9 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 327 lượt/424 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung các lĩnh vực sau: Đất đai 182 lượt; bồi thường 14 lượt; nhà cửa, tài sản 1 lượt; chế độ, chính sách 28 lượt, tư pháp 8 lượt, lĩnh vực khác 94 lượt.

Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 150 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 170 lượt; ban hành công văn về xử lý nội dung của công dân trình bày 7 lượt.

Hoài Nhân